Main menu button

Analys Spotlight Group, första intrycket kv3 2023: Utfall under vår förväntan och fortsatt tuff marknad ut 2023

13 nov 2023

I dag offentliggjorde Spotlight Group sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2023. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultat inklusive avvikelser mot våra prognoser som lades den 16 augusti 2023.

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 31,1 MSEK motsvarande en negativ årlig tillväxt på cirka minus 19 procent. Vår prognos låg på 39 MSEK och utfallet var således en bra bit under vår förväntan. Lägre provisionsintäkter än väntat från Sedermera förklarar till stor del avvikelsen.
  • Summa rörelseintäkter uppgick till 27,6 MSEK motsvarande en negativ tillväxt om minus 20 procent. Vår prognos låg på 35,6 MSEK och utfallet var således en bra bit under vår förväntan.
  • Redovisat rörelseresultat uppgick till minus 7,5 MSEK. Vår prognos för redovisat rörelseresultat var minus 0,04 MSEK. Lägre rörelseintäkter än väntat förklarar differensen.
  • Utfallet för periodens resultat var minus -6,4 MSEK, jämfört med vår prognos på minus 0,034 MSEK. Vinst per aktie uppgick till minus 1,02 SEK. Vår prognos var 0,005 SEK.

På årsbasis har antalet noterade företag på Spotlight Stock Market netto minskat med 10 bolag, från 169 till 159. Detta visar sig även i affärssegmentets provisionsintäkter, vilket i huvudsak förklaras av fortsatt tapp i handelsvolym. Under kv3 2022 uppgick handelsvolymen till cirka 1,9 miljarder kronor. I kv3 2023 landade handelsvolymen på 1,4 miljarder kronor. YTD uppgick handelsvolymen till 5,3 miljarder kronor, en stor nedgång från kv1 – kv3 2022 då siffran var 11,2 miljarder kronor.

Sedermera, Placing Corporate Finance och FinReg Solutions genomförde 5 kapitaliseringar, vilket kan jämföras mot 9 kapitaliseringar samma kvartal föregående år. Under första halvåret uppgår antalet genomförda kapitaliseringar till 18 st, jämfört med 23 st under motsvarande period 2022.

Spotlight Group har under kvartalets gång avyttrat SeaHouse Capital och offentliggjort sin avsikt att främst slå ihop, dela ut och notera Shark Communications och Kalqyl. Alternativt kan även dessa verksamheter komma att säljas. Syftet med avyttringarna är att bädda för att bli ett vinstdrivande bolag även när marknadsklimatet är tufft. Bolaget meddelar att besparingar i samband med avyttringar förväntas minska kostnadsmassan med omkring cirka 23 MSEK per år.

Bolaget räknar med fortsatta marknadsmässiga utmaningar även under kvarstående del av 2023.

Vi avser att återkomma med en uppdaterad analys på Spotlight Group inom kort. Läs vår senaste rapportuppföljning här.Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Spotlight Group, första intrycket kv3 2023: Utfall under vår förväntan och fortsatt tuff marknad ut 2023