Main menu button

Analys Candles Scandinavia: Nya EBITDA-mål på mellan 15 och 17%

15 Nov 2023

 

Igår lämnade Candles Scandinavia ett pressmeddelande där bolaget förtydligar sina finansiella mål med anledning av den nya strategin. I detta PM guidar Candles om en nedgång i omsättningen för innevarande räkenskapsår på 10 till 15%. Samtidigt behåller bolaget en prognos om ett positivt rörelseresultat före avskrivningar samt guidar för 30% långsiktigt intäktstillväxt och en EBITDA-marginal på mellan 15 och 17% inom tre år. Carlsquares senaste prognos från 30 augusti var att bolagets nettoomsättning skulle minska med 9% innevarande år.  Vår långsiktiga EBITDA-marginalprognos låg på 10%.

Nya strategin med fokuserad och automatiserad produktion

Candles håller på att genomföra en ny strategi som innebär en renodling till att producera egna vegetabiliska ljus samt andra rumsdofter.  Omställningen är orsaken till den lägre tillväxten i år, där omställningen enligt bolaget ändå går fortare och bättre än förväntat. Candles har tagit beslut att installera totalt 13 robotar i sin fabrik i Örebro. Totalt sett ökar bolaget sin produktionskapacitet från 32 000 till 144 000 ljus i sin fabrik. Det innebär totala investeringar i förhöjd produktivitet på ca 70 miljoner kronor. Avtalet med den största kunden Rituals, där årliga intäkter om minst 165 miljoner kronor garanteras mellan 2023 och 2027, är en av flera anledningar att bolaget kraftigt ökar sin produktionskapacitet.

Anger mål för långsiktig EBITDA-marginal

Candles specificerar sitt långsiktiga mål för EBITDA-marginalen till mellan 15 och 17 procent inom tre år. Tidigare var målet en högre marginal än branschen i genomsnitt. Det nya målet kan jämföras med Carlsquares långsiktiga prognos om en EBITDA-marginal för Candles på 10 procent. I våra antaganden har vi räknat med leasingkostnader för kapacitetsutbyggnadens vilket vi bedömer delvis håller tillbaka marginalutvecklingen.

Lägre intäkter redan diskonterade i aktiekursen

Vi förväntar oss att vi preliminärt kommer att justera ned våra prognoser då återhämtningen i efterfrågan ser ut ta längre tid än vi tidigare hade räknat med. Vi bedömer att omsättningsprognosen kommer att sänkas med omkring sju procent för innevarande och nästa år. Som ett resultat ser vi även en något flackare marginalutveckling och EBITDA kommer att sänkas med omkring 75 respektive 23 procent för 2024 respektive 2025 i våra initiala beräkningar och prognoser. I kombination med högre räntor skulle en sådan prognosjustering medföra en sänkning av det motiverade värdet på Candles-aktien i vårt basscenario på omkring 25 procent, jämfört med tidigare 49 SEK per aktie. Aktien handlas dock redan väsentligt under denna nivå. Bolagets offensiva marginalmål på lång sikt torde ge stöd åt vårt tidigare Bull-case.

 Vi avser återkomma med en uppdatering efter nästa delårsrapport den 27 november.

Läs vår senaste uppdatering här.

 


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Niklas Elmhammer äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

 

Analys Candles Scandinavia: Nya EBITDA-mål på mellan 15 och 17%