Main menu button

Första intrycket Spotlight Group, kv1 2022: Tuffare klimat håller tillbaka intäkter och lönsamhet

9 Mai 2022

I dag offentliggjorde Spotlight Group sin delårsrapport för det första kvartalet 2022. Nedan följer en sammansättning av våra första intryck av resultat inklusive avvikelser mot våra prognoser som lades den 7 mars.

  • Nettoomsättningen under det första kvartalet uppgick till 38,3 miljoner kronor motsvarande en negativ tillväxt på 8,8 procent. Vår prognos låg på 40,3 miljoner kronor efter revideringar den 7 mars 2022. Utfallet var 5,0 procent under våra förväntningar.
  • Summa rörelseintäkter uppgick till 33,9 miljoner kronor motsvarande en negativ tillväxt om 11,1 procent. Vår prognos låg på 36,8 miljoner kronor efter revideringar den 7 mars 2022 och utfallet var således 8,0 procent lägre än väntat.
  • Redovisat rörelseresultat uppgick till minus 11,6 miljoner kronor. Vår prognos efter revideringar den 7 mars 2022 var minus 7,5 miljoner kronor motsvarande.
  • Utfallet för periodens resultat var minus 9,3 miljoner kronor, jämfört med vår prognos på minus 7,5 miljoner kronor. Vinst per aktie uppgick till minus 1,77 kronor. Vår prognos efter revideringar den 7 mars 2022 var minus 1,42 kronor.

Sammanfattningsvis går Spotlight just nu igenom en tuff period. Detta kommunicerade bolaget om redan den 7 mars i samband med återkallandet av föreslagen utdelning. Kostnadsbilden tyngde under det första kvartalet. Effektiviseringar motsvarande en årlig kostnadsminskning på 20 miljoner kronor bör kunna börja få effekt i slutet på det andra kvartalet/i början på det tredje kvartalet. Även om marknadsförhållandena sakta utvecklas i rätt riktning flaggar Spotlight i rapporten för ett negativt resultat även under det andra kvartalet.

Vi avser att återkomma med en uppdaterad analys på Spotlight Group inom kort. Läs vår senaste rapportuppföljning här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Fredrik Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Första intrycket Spotlight Group, kv1 2022: Tuffare klimat håller tillbaka intäkter och lönsamhet