Main menu button

First impressions Zinzino, Q2 2022: Tough macro climate weighs

26 Aug 2022

Analysis Zinzino

Today, Zinzino published its interim report for the second quarter of 2022. Below is a compilation of our first impressions of the outcome, including deviations from our updated estimates.

  • Total revenues increased by 2.2 per cent in the second quarter, amounting to SEK 329 million. Our updated estimate was for SEK 327 million. The estimate in the research update from 24 May 2022 was SEK 331 million.
  • The gross margin decreased by 0.6 percentage points to 32.0 per cent. Our updated forecast was 30.0 per cent. The gross profit of SEK 105 million was thus slightly better than our forecast of SEK 98 million.
  • However, the business was weighed down by external factors such as inflation, including rising shipping costs. The EBITDA result fell by 40 per cent to SEK 20.1 million, corresponding to a margin of 6.1 per cent. Our updated estimate was for SEK 25.4 million, corresponding to a margin of 7.8 per cent. The lion’s share of the variance is explained by higher external operating costs than anticipated.
  • Operating profit fell by 52 per cent to SEK 13.6 million, corresponding to a margin of 4.1 per cent. Our updated forecast was for SEK 20.6 million or 6.3 per cent.
  • The result for the period’s profit before tax was SEK 13.3 million, compared with our forecast of SEK 20.4 million. Earnings per share amounted to SEK 0.30. Our estimate was minus SEK 0.46.

In conclusion, it is positive that the company can increase revenues and keep the gross margin close to unchanged. However, it is clear that the tough macro environment is weighing on the business. The company also flags that the target of 10 per cent annual growth and EBITDA margin of at least 9 per cent in 2022-2025 may be difficult to achieve in 2022.

We intend to provide an updated analysis on Zinzino shortly. Read the latest research update here.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Fredrik Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

First impressions Zinzino, Q2 2022: Tough macro climate weighs