Main menu button

Analys Abera Bioscience: Fall av fågelinfluensa sätter vaccinbolag i rampljuset

31 maj 2024

Fågelinfluensa i USA kan leda till att pandemiförberedelser intensifieras. Abera är ett bolag som kan få ökad uppmärksamhet.  

Fågelinfluensa, i synnerhet den högpatologiska formen (H5N1), är en farlig form av virus med historiskt hög dödlighet i de människor som har smittats. Lyckligtvis har det varit mycket ovanligt att människor smittas av fågelinfluensavirus. Ett scenario som pandemiforskare fruktar är ett samtida utbrott av fågelinfluensa och säsongsinfluensa som leder till genetisk blandning och att det uppstår nya varianter som kan spridas lättare mellan människor.

I USA har ett utbrott av fågelinfluensa spritt sig till nötboskap under våren. Det är en oväntad och oroande utveckling då överföring av influensa från fåglar till däggdjur är ovanligt. Stickprov visar genetiska spår av fågelinfluensa i ungefär 20 procent av all pastöriserad komjölk i USA och i nio olika delstater. Några enstaka fall av smitta i människa har observerats. Symptomen har, till skillnad från tidigare utbrott i Asien och Afrika, hittills varit milda. Nyligen rapporterades det om ett fall där den smittade personen uppvisade andningsrelaterade symptom. Det är en varningssignal eftersom det kan tyda på ökad risk för luftburen smitta.

Det finns redan godkända vaccin mot fågelinfluensa. De har emellertid ett antal år på nacken och det saknas större lager av färdiga vaccin för distribution. Smittspridningen, som i dagsläget visserligen är begränsad, har redan lett till ett ökat fokus på pandemiförberedelser. Det kan komma att intensifieras framöver, i synnerhet om fler fall i människa observeras och om smittan når nya regioner. Bolag med teknologier som kan möjliggöra snabb vaccinframställning vid pandemier kan hamna i rampljuset. Några exempel är givetvis mRNA-bolagen Moderna och BioNTech. Aberas teknologi har i teorin liknande fördelar som dessa även om inga studier i människa ännu har gjorts. Nedan jämför vi kursutvecklingen för Abera med Moderna. Modernaaaktien har gått starkt den senaste tiden.

Läs vår senaste analysuppdatering här.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Niklas Elmhammer och Herman Kuntscher äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Abera Bioscience: Fall av fågelinfluensa sätter vaccinbolag i rampljuset