Main menu button

Analys Abera: Pandemisamarbete validerar plattform och minskar finansieringsbehov

8 nov 2023

Analys

Carlsquare Equity Research ser positivt på att Abera har vunnit ett anslag om motsvarande 24 milj. SEK för ett projekt att utveckla BERA inom vaccinframställning under pandemier.

Projektet finansieras av Department of Health and Social Care som en del av UK Vaccine Network (UKVN), ett brittiskt program för att utveckla vacciner mot sjukdomar med epidemisk potential i låg- och medelinkomstländer (LMIC).Projektet löper två år och finansieringen kommer att täcka kostnader relaterade till löner, utveckling och produktion av material och sträcker sig upp till kliniska fas I-prövningar. UKVN kan även finansiera vidare steg i projektutvecklingen efter en ytterligare prövningsomgång.

Det är uppmuntrande att BERA-plattformen erhåller ytterligare validering från större institutioner i ett av de ledande länderna inom vaccinforskning och -utveckling. Även om det är svårt att i detta förhållandevis tidiga skede sia om de långsiktiga kommersiella möjligheterna för programmet så ser vi det som ett konkret framsteg i riktning mot potentiellt mer omfattande vaccinsamarbeten där BERA kan inkluderas i ”verktygslådan”. Eftersom BERA är en plattform för i första hand nasala vaccin gissar vi att utvecklingen kommer att fokuseras mot luftburen smittspridning.

Projektet har redan påbörjats och Abera räknar med att kunna börja fakturera under första kvartalet 2024. Anslaget bedöms täcka en stor del av bolagets lönekostnader under de kommande två åren. Allt annat lika minskar således det vidare finansieringsbehovet och bevisar möjligheterna för forskningsstöd till Aberas verksamhet.

Vi avser att återkomma med en uppdaterad analys inom kort. Läs vår initieringsanalys här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikern Niklas Elmhammer äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Abera: Pandemisamarbete validerar plattform och minskar finansieringsbehov