Main menu button

Analys ALM Equity, kv1 2024: 30% substansrabatt efter kursfall

3 jun 2024

Läs hela analysuppdateringen här:


ALM Equity AB (“ALM” eller “Bolaget”) nådde ett ca 40% bättre bruttoresultat i kv1 2024 än vår prognos. Detta trots att omsättningen bara var ungefär hälften av vårt estimat. 

Bättre bruttoresultat, trots lägre omsättning i kv1 2024

Intäkterna från Bolagets Fastighetsutvecklings-och entreprenadverksamhet blev 241 MSEK, 52% lägre än vi hade förväntat oss. Bruttoresultatet blev trots denna låga omsättning bättre än väntat, 35 MSEK jämfört med vårt estimat om 25 MSEK.

Resultat från intressebolagsandelar blev minus 22 MSEK jämfört med vår prognos om minus 30 MSEK. Resultatet belastades av en nedskrivning av Besqab-innehavet (tidigare Aros Bostad) med 215 MSEK och förbättrades av en värdeökning om 1 MSEK på förvaltningsfastigheter. Det ledde fram till ett resultat efter finansnetto på minus 273 MSEK i kv1 2024, jämfört med vår prognos om minus 74 MSEK.

Bolaget meddelade den 29 april att en riktad nyemission där 682 000 nya stamaktier emitterades till en kurs om 220 SEK per aktie, vilket gav ett likviditetstillskott om 150 MSEK före transaktionskostnader hade genomförts. ALMs stamaktie föll från 282 SEK före beskedet till 214 SEK efter att denna nyhet publicerats. Detta trots att emissionen endast gav en utspädningseffekt på ca 4% inräknat de aktier som tillkommer vid fusionen med Svenska Nyttobostäder under kv3 2024.

ALM redovisade ett substansvärde om 254 SEK per aktie per 31 mars 2024 jämfört med 281 SEK per aktie den 31 december 2023. Substansvärderingen grundar sig på PwC:s marknadsvärdering av dotter- och intressebolagen. Netto är bedömt marknadsvärde av dotter- och intressebolagen oförändrat efter att Svenska Nyttobostäder värderats upp med 100 MSEK (inför den pågående fusionen med ALM), medan marknadsvärdet på Besqab (tidigare Aros Bostad) sänktes med 100 MSEK.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys ALM Equity, kv1 2024: 30% substansrabatt efter kursfall