Main menu button

Analys Alm Equity, kv3 2023: Sämre resultat än väntat, men en krigskassa på 1,1 mdr SEK

9 nov 2023

Läs våra senaste rapportuppföljningar här

I dag offentliggjorde ALM Equity sin rapport för tredje kvartalet 2023. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser mot våra prognoser.

Intäkter från Fastighetsutvecklings-och entreprenadverksamheterna kom in på 134 MSEK i kv3 2023, vilket kan jämföras med vår prognos på 800 MSEK. Intäkterna har varit mycket ojämnt fördelade hittills i år med 263 MSEK i kv1 2023, följt av 1347 MSEK i kv2 2023.

Bruttoresultatet kom in på minus 29 MSEK i kv3 2023 jämfört med vårt estimat på 40 MSEK.

Resultat från intressebolagsandelar blev minus 24 MSEK mot förväntade minus 200 MSEK. Sammantaget ledde det till ett negativt resultat efter finansnetto för ALM Equity-koncernen på minus 167 MSEK mot av oss förväntade minus 247 MSEK.

PwC:s marknadsvärdering av ALM Equitys dotter- och intressebolag minskade till 4,5 mdr kr per 30 september 2023 jämfört med 5,1 mdr SEK per 30 juni 2023. Det ger ett substansvärde om 313 SEK per stamaktie i ALM Equity per 30 september 2023 jämfört med 380 SEK per aktie den 30 juni 2023.

Efter avyttring av en del av innehavet i Klövern till NREP hade Alm Equity en kassa på 1135 MSEK per 30 september 2023, en ökning med 464 MEK sedan 30 juni 2023. Det ger likviditet att genomföra förvärv av byggrätter och liknande, något som VD Joakim Alm beskriver som en möjlighet för bolaget framöver i sitt VD-ord.

Vi avser att återkomma med en uppdaterad analys på ALM Equity efter kv3 2023-rapporten inom kort.

 

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

 

Analys Alm Equity, kv3 2023: Sämre resultat än väntat, men en krigskassa på 1,1 mdr SEK