Main menu button

Analys ALM Equity: Nya bostadsutvecklingsvinster att ta fram

25 apr 2024
Genom att fusionera med Svenska Nyttobostäder (”SNB”) får ALM Equity en väsentligt större bostadsutvecklingsportfölj att ta fram vinster från. Många av SNB:s fastigheter har tidigare varit blockuthyrda. En del av dessa kan konverteras och säljas till bostadsrättsföreningar. Vi kommer fram till ett nytt motiverat värde på 321 SEK per stamaktie efter fusionen med SNB.

Större fastighetsportfölj med möjligheter efter fusion

Innan ALM Equity lade ett offentligt bud på utestående aktier i SNB den 28 mars 2024 värderades SNB-aktien till ca. 60% rabatt på sitt substansvärde. Det fanns skäl som motiverade denna rabatt. Kanske främst att SNB:s svaga finansiella ställning skulle ha inneburit att det tagit många år att utveckla byggrättsportföljen. Men även att andra fastighets- och bostadsutvecklingsbolag också värderades med relativt stora substansrabatter kopplat till investerarnas högre avkastningskrav på fastighetsinvesteringar.

 Det sammanslagna bolaget får större finansiella resurser vilket möjliggör en snabbare utveckling av SNB:s byggrättsportfölj än vad som annars hade varit möjligt. Den stora substansrabatten som SNB-aktien handlades till före budet gör också att den budpremie som ALM Equity lade i form av nyemitterade aktier var rimlig.

ALM Equitys avsikt är att minska tillgångarna i SNB:s förvaltningsportfölj till ca. 3 200 lägenheter genom att sälja omkring 1 000 lägenheter som bostadsrätter (bland annat vid Telefonplan i Stockholm). Bolagets yteffektiva lägenheter på i genomsnitt 27 kvm gör det möjligt att få ut omkring 80 TSEK per kvm i försäljningsvärde som bostadsrätter, jämfört med ca. 65 TSEK per kvm för genomsnittslägenheter på 46 kvm i samma områden. ALM Equity räknar med att frigöra 1,3 mdr SEK i likviditet och att ta fram reavinster på ca 400 MSEK genom dessa bostadsrättstillgångar.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bland annat information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys ALM Equity: Nya bostadsutvecklingsvinster att ta fram