Main menu button

Analys Alzinova: Unikt alzheimervaccin med miljardpotential

17 sep 2020

Läs hela analysen här: Analys Alzinova 2020-09-17


Alzinova utvecklar ett vaccin mot den grupp av ämnen som anses orsaka Alzheimers sjukdom (så kallade oligomerer bestående av amyloid-beta-42). Vaccinet, ALZ-101, ska testas i en fas Ib-studie andra kvartalet 2021 som beräknas ta ungefär ett år. Målet är att därefter hitta en partner.  

Alzheimers och jakten på nya läkemedel

Demenssjukdomar, bland vilka Alzheimers är den vanligaste, är den sista stora sjukdomsgruppen som i stort sett saknar läkemedel som hjälper. De beräknas kosta 1 000 miljarder USD om året, vilket ger en antydan om marknadspotentialen. Sektorn har tidigare plågats av motgångar och nedlagda projekt. En fas III-studie med en antikropp, aducanumab, som antas ha en verkningsmekanism som liknar den som Alzinovas läkemedel bygger på, har nyligen visat på signifikans i ett flertal relevanta effektmått i en fas III-studie. Detta är första gången en fas III-studie för ett sjukdomsmodifierande läkemedel inom Alzheimers har visat lyckade resultat. Efter att ha erhållit en priority review-status väntas besked från FDA i mars 2021. Positiva resultat har även erhållits från en fas II-studie i slutet på 2018 med antikroppen BAN2401 som liknar aducanumab. Detta bådar för ett förbättrat marknadssentiment. Trots framgångarna inom den så kallade amyloid-beta-hypotesen har flera aktier inom området tappat i värde.

Alzinova handlas långt under kursen för den senaste nyemissionen på 22 kronor i december 2018. Detta beror på att fas Ib-studien ursprungligen skulle ha startat i mitten på 2019 men har blivit försenad upprepade gånger. Företaget har visserligen små fasta kostnader, men vi bedömer att det bör leda till ett visst ytterligare kapitalbehov på sikt. Patenten är bolagets kanske största svaghet då de endast sträcker sig till omkring 2029 med möjlighet till förlängning (med högst fem år). Detta begränsar den patentskyddade försäljningstiden. Det är nu viktigt att bolaget tar fram en ny patentstrategi. Nya patent som förlänger skyddet vore en kraftigt värdehöjande händelse. Mycket har skett i bolaget under det senaste året. En ny ledningsgrupp med ny VD samt en till stor del ny styrelse med omfattande erfarenhet har rekryterats under 2019-2020. Tanken är att dessa skall leda bolaget genom den kliniska studien till och med ett avtal med en större aktör.

I ett basscenario beräknas ett värde per aktie till 29,8 kronor i nuläget. Våra Bear- och Bull-scenarion bygger på olika möjliga framtida händelse-utvecklingar i bolaget och beräknas till 7,8 respektive 55,8 kronor.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är inte en så kallad Uppdragsanalys.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikern Richard Ramanius äger aktier i det analyserade bolaget. Anlytikern Markus Augustsson äger inte aktier i det analyserade bolaget. Konsulten Ulf Bober äger inte aktier i det analyserade bolaget. Carlsquare har upprättat och följer interna riktlinjer för egen handel, vilka baseras på Svenska Fondhandlare Föreningens riktlinjer för egen handel i värdepapper.

Analys Alzinova: Unikt alzheimervaccin med miljardpotential