Main menu button

Analys Angler Gaming, första intrycket kv3 2023: Starkt kvartal över förväntan

16 nov 2023

I dag offentliggjorde Angler Gaming sin delårsrapport för kv3 2023. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser mot vår prognos som gjordes efter kv2 2023.

  • Intäkterna ökade med 21,6 procent till 10,3 MEUR. Vår prognos låg på 9,1 MEUR. Utfallet var således cirka 13,6 procent över vår förväntan. Intäkterna växer främst till följd av en uppgång i hold-nivån som ökat från 55,7 procent i kv2 2022 till 62,1 procent i kv2 2023. Positivt är också att Hold-nivån ökar jämfört med kv2 2023 då denna siffra låg på 58,7 procent.
  • Bruttoresultatet ökade med 26 procent till 2,7 MEUR, motsvarande en bruttomarginal om 25,8 procent. Vår prognos låg på 1,9 MEUR, motsvarande en bruttomarginal om 21,1 procent.
  • EBIT-resultatet ökade med cirka 48 procent från 0,7 MEUR till 1,1 MEUR. Det motsvarar en marginal om 10,6 procent. Vår prognos låg på 0,4 MEUR. Utfallet överträffade alltså våra prognoser.
  • Nettoresultatet ökade med cirka 84,5 procent från 0,28 MEUR till 0,52 MEUR. Vinst per aktie uppgick till 0,007 EUR, jämfört med vår prognos om 0,0049 Euro.

Jämfört med kv3 2022 har antalet aktiva kunder minskat. Antalet nyregistrerade kunder, och antalet nya deponerande kunder har båda ökat, vilket är positivt.

De första 45 dagarna av kv4 2023 har den genomsnittliga nettospelsvinsten per dag ökat med 36 procent, relativt kv3 2022. Sett till det dagliga antalet nya deponerande kunder har detta ökat med 24,2 procent jämfört med kv3 2022.

En uppgång i aktiekursen är motiverad mot bakgrund av de starka siffrorna i kv3-rapporten.

Vi avser att återkomma med en uppdaterad analys på Angler Gaming inom kort. Läs vår senaste analysuppdatering här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Angler Gaming, första intrycket kv3 2023: Starkt kvartal över förväntan