Main menu button

Analys Angler Gaming, kv1 2024: Fin utveckling och spännande initiativ framöver

20 maj 2024

Angler Gaming levererade en kv1 2024-rapport över vår förväntan både avseende intäkter och på lönsamheten. Kostnadskontroll bär frukt samtidigt som ett nytt B2B-samarbete skapade tillväxt.

Omsättning och lönsamhet över förväntan

Sett till omsättning levererade Angler Gaming (”Bolaget”) en stark rapport för det första kvartalet 2024 med en intäktstillväxt om drygt 15%. Intäkterna uppgick till 10,9 MEUR, vilket var högre än våra förväntningar om 10,4 MEUR.

Bruttomarginalen har utvecklats från ca. 35% i kv1 2023 till ca. 30% i kv1 2024. Det är dock en sekventiell förbättring från kv4 2023 då bruttomarginalen låg på cirka 26,3%. Både på EBITDA- och EBIT-nivå överraskade Bolaget positivt med marginaler om 16,0 respektive 15,9%. Våra förväntningar var omkring 9,4% i EBITDA-, och EBIT-marginal. Finansnettot tyngde däremot nettoresultat, vilket minskade från ca 1,1 MEUR i kv1 2023 till ca 0,8 MEUR i 2024. Detta var ändå över våra prognoser som låg på 0,5 MEUR.

Strategiska initiativ bär frukter

Enligt VD Thomas Kalita arbetar Bolaget fortfarande för att göra ytterligare framsteg och siktar på fortsatt tillväxt genom olika strategiska initiativ, så som investeringar i innovation och produktförbättringar. Initiativen ska finansieras med befintliga resurser och ytterligare besparingar. Bolaget fokusområden är fortsatta investeringar i den egenutvecklade iGaming-plattformen, B2B, ytterligare kostnadsbesparingar, samt genuppta fokuset på den svenska marknaden inom B2C genom dotterbolaget PremierGaming till följd av den förnyade svenska licensen. Bolaget lanserade nyligen en uppdaterad version av ProntoCasino i Sverige och avser investera drygt 0,5 MEUR i marknadsföring mot den svenska marknaden under kv2 2024.

I Sydamerika har Angler Gaming har nått en överenskommelse med sin nuvarande partner i Fiebre Ltd om att förvärva partnerns återstående 20% av aktierna i Fiebre Ltd för en nominell summa. Bolaget avser att implementera en ny strategi för att utveckla verksamheten inom affiliate-marknadsföring. Det genom att utnyttja och utöka den befintliga verksamheten i Fiebre Ltd. som byta namn till Marlin Media Ltd. Detta i syfte att bredda den geografiska räckvidden inom affiliatesegmentet. Detta uppges kosta drygt 60 tEUR i månaden över två år.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Angler Gaming, kv1 2024: Fin utveckling och spännande initiativ framöver