Main menu button

Analys Angler Gaming, kv1 2024: Stark tillväxt och marginaler över förväntan

16 maj 2024

I dag offentliggjorde Angler Gaming sin delårsrapport för Kv1 2024. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser mot vår prognos som gjordes efter Kv1 2024.

  • Intäkterna ökade med 15% till 10,9 MEUR. Vår prognos låg på 10,4 MEUR. Utfallet var således ca 5% över våra förväntningar. Intäkterna ökade främst till följd av en uppgång i hold-nivån som steg från 59,1% i Kv1 2023 till 63,4% i Kv1 2024.
  • Bruttoresultatet minskade med 2% till 3,2 MEUR, motsvarande en bruttomarginal om 29,5%. Bruttomarginalen har således sjunkit från ca 34,6% i kv1 2023. Vår prognos för bruttoresultatet låg på 2,7 MEUR.
  • EBIT-resultatet ökade marginellt från 1,5 MEUR till 1,6 MEUR. Det motsvarar en marginal om 16%. Vår prognos låg på 1,0 MEUR.
  • EBT minskade från 1,1 MEUR till 0,8 MEUR, men hamnade över vår prognos om 0,5 MEUR.

Jämfört med Kv1 2023 har antalet aktiva kunder ökat från 45 561 till 57 727. Även antalet nya deponerande kunder har ökat, vilket är positivt. Antalet nyregistrerade kunder har dock minskat, vilket har varit en trend senaste kvartalen.

De första 45 dagarna av kv2 2024 har den genomsnittliga nettospelsvinsten per dag ökat med 19%, jämfört med Kv2 2023.

Vi avser att återkomma med en uppdaterad analys på Angler Gaming inom kort.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Angler Gaming, kv1 2024: Stark tillväxt och marginaler över förväntan