Main menu button

Analys Angler Gaming, kv2 2023: Stark tillväxt men lägre lönsamhet än förväntat

18 aug 2023

Angler Gaming levererade en kv2 2023-rapport över vår förväntan avseende intäkter. Dock var lönsamheten något lägre än våra prognoser. De första 45 dagarna av innevarande kvartal tyder på fortsatt tillväxt. Vi sänker motiverat värde per aktie till 6,0 kronor (6,2) i ett basscenario.

Tillväxten fortsätter, men negativ trend i lönsamheten och antalet kunder

Sett till omsättning levererade Angler Gaming en stark rapport för det andra kvartalet 2023 med en intäktstillväxt om drygt 36,5%. Tillväxten var till stora delar driven av en hög hold-nivå om 58,7%. Avseende den trend som vi såg i kv1 med ett minskande antal kunder fortsatte detta även i kv2. Antalet aktiva kunder minskade från drygt 77 000 i kv2 2022 till cirka 36 600 i kv2 2023. I kv1 2023 var antalet aktiva kunder cirka 45 600. Dock, under innevarande kvartal, t.om 14 augusti, har den genomsnittliga nettospelsvinsten per dag ökat med 30% jämfört med samma period 2022. Även antalet deponerande kunder har ökat jämfört med både kv3 2022 och kv2 2023, vilket är viktigt för att vända trenden med minskande antal kunder.

De besparingsåtgärden som implementerades i 2022 har fortsatt påtaglig effekt på kostnaderna. Detta visar sig i bruttomarginalen som låg på cirka 25% i kv2. En tydlig förbättring jämfört med kv2 2022 då bruttomarginalen låg på cirka 15%. Värt att notera är att bruttomarginalen minskade från 34,6% i kv1 2023. EBIT-marginalen förbättrades från drygt -9,0% i kv2 2022 till cirka 7,2% i kv2 2023. Dock var EBIT-marginalen i kv1 cirka 16%. Det påvisar vikten av bruttomarginalen.

Fortsatta investeringar i iGaming plattformen

Bolaget har under kv2 fortsatt att investera i iGaming-plattformen. Det samtliga som Bolagets B2B-varumärken nu är operativa på plattformen. De tre nya B2B-projekten som kommunicerats under året förväntas nu igångsättas under H2 2023. Det är något senare än vad som nämndes under kv1 då målbilden var att igångsätta dessa under kv2.

Nedjusterat motiverat värde till följd av lägre marginalförväntningar

Mot bakgrund av utfallet i kv2 2023 har vi justerat våra tillväxt och lönsamhetsprognoser aningen. Vi räknar med en tillväxt under 2023 om 18,1% som avtar de efterföljande åren. Under perioden 2023–2025 räknar vi med en CAGR om 13,8% per år. Över hela prognosperioden, 2023–2032 är motsvarande siffra 8,7%. Vi räknar med att bruttomarginalen stiger allteftersom bolaget ökar avkastningen på marknadsföringen. Det i samspel ett kostnadsfokus gör att vi räknar med att EBIT-marginalen lyfter till 7,7% under 2023 och till 23,5% 2032. Bolagets genomsnittliga EBIT-marginal under åren 2018–2022 var 21,1%. Som vi nämnde i vår förra analysuppdatering förväntade vi att befintligt lån förnyas med ett år. Bolaget bekräftade detta i kv2-rapporten, och lånet förväntas nu betalas tillbaka som senast under H1 2024.

Genom att kombinera en DCF-modell med en multipelvärdering beräknas ett motiverat värde på 6,0 kronor per aktie (6,2) för de kommande 6–12 månaderna. Vår värdering motsvarar en implicit EV/Sales-multipel 2023 på 0,9x och en implicit EV/EBIT-multipel 2023 på 11,0x. Medianvärdet för referensgruppens implicita EV/EBIT-multipel 2023 är 13,6x.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Angler Gaming, kv2 2023: Stark tillväxt men lägre lönsamhet än förväntat