Main menu button

Analys Biosergen, kv2 2023: lägre kostnader med förseningar i pipeline

16 aug 2023

Läs hela analysuppdateringen här (Engelska):

 

Carlsquare Equity Research är nöjda med att Biosergen lyckas hålla kostnaderna under kontroll. Inledningen av den kliniska fas II-prövningen har dock försenats i förhållande till vad som tidigare kommunicerats. Dessutom har aktiekursen för konkurrenten Matinas Biopharma mer än halverats i samband med det senaste nyhetsflödet. Förseningen i kliniska studier för Biosergen var redan taget i beaktande i vår modell, men kostnaderna kom in lägre än förväntat, något som höjer vår värdering av bolaget.

BSG005 tar sig till Indien

Medan den första studien genomfördes i Australien kommer fas II-studien att genomföras i Indien, där många patienter lider av invasiva svampinfektioner som Mukormykos och aspergillos. Studien, som skall vara en öppen studie som använder sig av ett flertal testcenter mot ett flertal indikationer, kommer att genomföras med 15 patienter som lider av invasiv svampinfektion. Patienter kommer att bli delaktiga efter behandlingar med amfotericin B, där nefrotoxicitet eller misslyckanden vid behandling lämnar patienterna utan några ytterligare behandlingsalternativ. Den första patienten förväntas bli doserad under det fjärde kvartalet med topline data som förväntas följa tidigt under det andra kvartalet 2024.

Kostnader är under kontroll och möjliggör för fortsatt utveckling

För andra kvartalet 2023 var läget lugnt vad det gäller operativa utgifter. Jämfört med föregående år ökade rörelsekostnaderna något, främst hänförligt till ökade FoU-kostnader. Jämfört med våra uppskattningar var dock FoU-kostnaderna 31 % lägre än förväntat. Övriga externa kostnader var 28 % lägre jämfört med föregående år och 30 % lägre än våra uppskattningar. När det gäller personalkostnaderna kom de in högre än väntat på -1,7 miljoner kronor istället för -1,3 miljoner, vilket är en mindre relativ ökning än minskningen under första kvartalet.

Vi höjer vår riktkurs marginellt

Inledningen av fas II-studien kommer att vara en betydande milstolpe för Biosergen, som nu går in i en viktig fas. Även om studien är försenad i förhållande till kommunikationen i kvartalsrapporten för första kvartalet, var detta redan en del av våra modeller och påverkar därför inte våra prognoser avsevärt. Vi beräknar ett aktievärde om 4,5 (4.3) kronor i basfallet efter finansiering.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Herman Kuntscher och Niklas Elmhammer äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Biosergen, kv2 2023: lägre kostnader med förseningar i pipeline