Main menu button

Analys Boozt kv1 2021: Spännande fas väntas

17 maj 2021

Läs hela uppdateringen här:

Uppdatering Boozt kv1 2021, 17 maj 2021


Efter den omvända vinstvarningen har Boozt nu presenterat utfallet för första kvartalet 2021. Både tillväxt och lönsamhet överträffade våra förväntningar. Även om konkurrens från fysisk handel kan börja tillta ser vi goda utsikter för fortsatt hög tillväxt. Vi höjer motiverat värde i basscenariot till 200 kronor per aktie (193) för de kommande 6-12 månaderna.

Stark tillväxt med tydliga skalfördelar

Boozt är en ledande e-handlare med Norden som sin huvudmarknad. Under åren 2016-2020 har den genomsnittliga tillväxttakten per år varit 39,8 procent samtidigt som lönsamheten är positiv och stiger.

Tillväxtresan fortsatte under det första kvartalet 2021. Tillväxttakten för den aktiva kundbasen fortsätter öka, vilket tillsammans med en hög aktivitet fick nettoomsättningen att växa med 48,5 procent till 1 137,4 miljoner kronor. Vår prognos, som lades innan den omvända vinstvarningen, var 1 004 miljoner kronor. Booztlet.com växte med drygt 100 procent i linje med förväntan. Således var avvikelsen i termer av tillväxt i huvudsak hänförlig till Boozt.com. Även om det är svårt som extern part att bedöma är rimligtvis den förhållandevis nya varukategorin Home en av anledningarna till den starka utvecklingen i kvartalet.

Redovisat rörelseresultat kom in på 58,3 miljoner kronor vilket motsvarar en EBIT-marginal på 5,1 procent. Vår förväntan om minus 34 miljoner kronor. Det goda rörelseresultatet i förhållande till vår prognos förklaras av högre omsättning än väntat men också av bruttomarginalen som var väl över förväntan. Bolaget lyckades även ta vara på skalbarhet i verksamheten, då i synnerhet sådana kopplade till Boozt Fulfillment Center vars andel av nettoomsättningen kom in på låga 11,1 procent (13,4 procent kv1 2020).

Hög förväntad tillväxt motiverar höjd riktkurs

Vaccineringen har kommit i gång på riktigt och pandemin förefalla utvecklas i rätt riktning. Konkurrenskraften från den fysiska handeln kommer sannolikt att gradvis öka. Vi ser dock flertalet anledningar till att Boozt kan upprätthålla en hög tillväxttakt, däribland den ökade kundbasen vars eventuella tapp till den fysiska handeln kan motverkas av tilltagande efterfråga.

Med fortsatt goda utsikter efter rapportutfallet har vi justerat upp våra prognoser och räknar nu med en nottomsättning på 5 529 miljoner kronor till en EBIT-marginal på 6,4 procent för helåret 2021. Genom att kombinera en kassaflödesvärdering med en multipelvärdering beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 200 kronor (193) för de kommande 6-12 månaderna.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson, Richard Ramanius och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Boozt kv1 2021: Spännande fas väntas