Main menu button

Analys Boozt, kv2 2021: Goda utsikter efter ett stabilt andra kvartal

24 aug 2021

Läs hela analysen här:

Uppdatering Boozt kv2, 24 aug 2021


Boozts växte under det andra kvartalet 2021 med 29,8 procent. Det till en redovisad rörelsemarginal om 5,5 procent. Utfallet var en bit under våra högt ställda förväntningar. Med en god avslutning på det gångna kvartalet och fortsatt uppdämd efterfråga finns förutsättningar för tillväxttakten att tillta under det tredje kvartalet. I ett basscenario beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 166,9 kronor per aktie (200) för de kommande 6-12 månaderna.

En ledande e-handelsaktör i Norden

Boozt är en ledande e-handlare med Norden som sin huvudmarknad. Fokus ligger på försäljning av mode och accessoarer från varumärken inom segmentet mid-to-premium. Det ger ett branschmässigt högt genomsnittligt ordervärde – en konkurrensfördel som ger ett utökat finansiellt utrymme för marknadsföring under tillväxtfasen. Verksamheten bedrivs genom onlinebutikerna Boozt.com och Booztlet.com. Under åren 2016-2020 har den genomsnittliga per år varit 39,8 procent samtidigt som lönsamheten är positiv och förväntas stiga under vår prognosperiod.

Bra utveckling i andra kvartalet men under förväntan

Tillväxtresan harfortsatt även under de första sex månaderna av 2021 med en nettoomsättningstillväxt på 31,1 procent. Under det andra kvartalet uppgick intäkterna till 1 476 miljoner kronor, motsvarande en tillväxttakt på 20,2 procent. Således mattades tillväxttakten av, även om den är kvar på höga nivåer. Utfallet var 6,8 procent under vår prognos. Avvikelsen var till lejonparten hänförlig till Booztlet.com som inte växte i den takt som vi räknat med.

Under kv2 kom det redovisade rörelseresultat in på 80,9 miljoner kronor. Det är en minskning med 32,8 procent jämfört med samma kvartal föregående år. En lägre bruttomarginal och en större kostnadsbas (antagen för att mäkta med förväntad tillväxt) är bidragande faktorer till tappet. Rörelseresultatets utfall var också lägre än våra prognoser, vilket i huvudsak förklaras av en lägre en omsättning och bruttomarginal än vad vi räknat med. Även det justerade rörelseresultat på 100 miljoner kronor innebar ett tapp mot kv2 2020.

Hög tillväxt till utmanande värdering

Boozt.com tuffar på bra, i linje med förväntan. Den aktiva kundbasen fortsätter växa, då även sekventiellt. Det påvisar att bolaget kan bibehålla befintliga kunder samtidigt som nya tillkommer även när konkurrensen från den fysiska handeln tilltar. Samtidigt signalerar statistik att den uppdämda efterfrågan kvarstår. Med en stark avslutning på det kv2 och med anledning av uppjusterad guidning för helåret räknar vi med en nettoomsättning på knappt 5,6 miljarder kronor under 2021, en uppjustering med 0,5 procent från den tidigare analysen. För samma år förväntar vi oss en EBIT-marginal på 4,4 procent och en justerad EBIT-marginal på 5,5 procent – en tydlig nedjustering.

Över den prognostiserade perioden, 2021-2025, förväntar vi oss att Boozt kommer växa i genomsnitt med 13,0 procent per år till förbättrad lönsamhet. Givet den starka kursutvecklingen och med liggande prognoser bedömer vi att aktien är nära fullvärderad. Genom att kombinera en DCF-värdering med en multipelvärdering beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 166,9 kronor (200) för de kommande 6-12 månaderna.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Boozt, kv2 2021: Goda utsikter efter ett stabilt andra kvartal