Main menu button

Analys Candles Scandinavia, kv 3 2023/2024: Tecken på förbättring

26 feb 2024

Nu på morgonen offentliggjorde Candles Scandinavia sin kv3 2023/2024-rapport. Detta och även nästa kvartal kommer att präglas av omställningen av produktionen med en fokusering på Private Labels. 

  • Försäljningen backade med 36 % till 41 MSEK (64) vilket var lägre än vår prognos. Bolaget hade tidigare flaggat för en låg försäljning under kv3 2023/2024 och står kvar vid helårsprognosen om 10-15 procent lägre försäljning 2023/2024 jämfört med 2022/2023. Det motsvarar en tydlig återhämtning under kv4 2023/2024.
  • Resultatet för kv3 2023/2024 blev något bättre än vi hade räknat med. Det tyder på att bolaget börjar få effekt av de rationaliseringar som har gjorts. Dessutom har kundmixen förbättrats.
  • Kassaflödet var överraskande starkt till följd av en minskad rörelsekapitalbindning, vilket till del beror på avvecklingen av Brands. Kassan stärktes till ca 23 MSEK per 31 januari 2024 jämfört med 10 MSEK föregående kvartal.
  • Trots en osäker marknad på kort sikt ger rapporten intryck av att bolagets strategi och effektiviseringar börjar bära frukt och att försäljningen har bottnat. Detta stöds även av den senaste tidens nyheter kring en geografisk expansion till Storbritannien och USA. Vi ser därför möjlighet till vissa positiva revideringar av våra prognoser.

Vi avser att göra en fullständig analysuppdatering av Candles Scandinavias kv3 2023/2024-rapport inom kort.

Läs vår senaste analysuppdatering här

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Niklas Elmhammer äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Candles Scandinavia, kv 3 2023/2024: Tecken på förbättring