Main menu button

Analys Candles Scandinavia Kv1 2023/24: Ett kvartal präglat av försiktigare kundinköp

30 aug 2023

Analys Candles Scandinavia

Läs hela analysen här:

 

Candles nettoomsättning kv1 2023/2024 blev ca 30% lägre än kv1 2022/2023. Ljusmarknaden har försvagats i Europa där återförsäljarna drar ned sina varulager. Vi justerar ned våra förväntningar tydligt för innevarande räkenskapsår men ser fortsatt stark tillväxt därefter, vilket stöds av den offensiva kapacitetsexpansionen. Vår riktkurs för Candles-aktien minskar till 49 (56) kronor per aktie i Bas-scenariot.

De första robotarna på plats i fabriken i oktober-november 2023

Candles har tagit beslut att installera totalt 13 robotar, vilket innebär att den andra produktionslinan som etableras i den gamla fabriken får en betydligt större kapacitet än tidigare. Totalt sett ökar bolaget sin produktionskapacitet från 32 000 till 144 000 ljus på det gamla fabriksområdet i Örebro. Det innebär totala investeringar i förhöjd produktivitet på ca 70 miljoner kronor, något som kommer att finansieras med leasing med sex års löptid. Avtalet med den största kunden Rituals, där årliga intäkter om minst 165 miljoner kronor garanteras mellan 2023 och 2027, är en av flera anledningar att bolaget kraftigt ökar sin produktionskapacitet.

Vi drar ned förväntningarna tydligt på kort sikt

Intäktstillväxten för Candles Scandinavia har bromsat in de tre senaste kvartalen. Neddragning av varulager hos europeiska återförsäljare,  de volatila råvarupriserna (där raps är den viktigaste) samt avvecklingen av Brands förklarar var för sig delar av intäktsminskningen. Sammantaget är utsikterna på kort sikt grumliga och vi drar ned intäktsprognosen tydligt för innevarande år.

På ett till två års sikt, givet en konjunkturförbättring under 2024/2025, är vi fortsatt optimistiska till att Candles ska kunna fortsätta att öka sin nettoomsättning med storkunden Rituals, ett breddat sortiment, ökad försäljningskapacitet och nya kunder i kontinentala Europa (där bolaget idag har återförsäljare i Nederländerna och Frankrike). Vi tror att efterfrågan på produkter med hållbarhetsprofil kommer att fortsätta växa vilket borde gynna Candles Scandinavia.

Trots intäktsnedgången i det senaste kvartalet ser vi tecken på förbättrad kostnadskontroll vilket tillsammans med ökad automatisering talar för en påtaglig marginalförbättring när tillväxten återvänder framöver. Till viss del motverkas det av att resultatet kommer att belastas av leasingavgifter för kapacitetsutbyggnaden.

Ny riktkurs 49 kr per aktie i Bas-scenariot

Vi beräknar en ny riktkurs om 49 kronor per Candles-aktie i Bas-scenariot, jämfört med 56 kronor/aktie i vår senaste uppdatering den 28 maj 2023. Lägre prognoser uppvägs i viss mån av att expansionen finansieras med leasing vilket reducerar kapitalbehovet och därmed potentiell utspädning av nya aktier. Den effektivare produktionen och därmed lönsamheten samt den svaga svenska kronan gör att bolaget bör kunna ta in nya kunder i Västeuropa i en marknad som blivit mer priskänslig än tidigare.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Niklas Elmhammer äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Candles Scandinavia Kv1 2023/24: Ett kvartal präglat av försiktigare kundinköp