Main menu button

Analys Candles Scandinavia, kv2 2023/2024: Håller uppe lönsamheten trots lägre intäkter

29 nov 2023

Läs hela analysen här:

Candles kv2 2023/2024-rapport var något bättre än våra prognoser vad gäller intäkter och justerat rörelseresultat. Att nettoomsättningen väntas bli lägre helåret 2023/2024 än 2022/2023 guidade bolaget för den 15 november. Samtidigt uppdaterade Candles de finansiella målen till 30% långsiktig intäktstillväxt och en EBITDA-marginal på mellan 15 och 17 procent inom tre år.

Lägre nettoomsättning, men fortsatt positivt rörelseresultat under kvartal 2

Candles nettoomsättning blev knappt 6 procent lägre om kv2 2023/2024 jämfört med kv2 2022/2023. Bolaget lyckades upprätthålla ett positivt rörelseresultat med en EBITDA-marginal på 9,9 procent i kv2 2023/2024 jämfört med 7,1 procent under kv2 2022/2023. Bolaget hänför knappt 4,6 MSEK som övriga rörelsekostnader under kv2 2023/2024. Utan dessa kostnader hade Candles nått en EBITDA-marginal på 16,2 procent under andra kvartalet.

Candles guidar för 10 till 15 procent lägre nettoomsättning för innevarande räkenskapsår (1 maj 2023 till 30 april 2024) jämfört med räkenskapsåret 2022/2023. Första halvåret 2023/2024 (1 maj-31 oktober) blev nettoomsättningen 15 procent lägre än motsvarande period 2022/2023.

Bolaget håller på att öka sin produktionskapacitet från 32 000 till 144 000 ljus, vilket inkluderar installation av 13 robotar vid fabriken i Örebro. Bolaget finansierar robotarna via leasing. Candles hade en kassa på ca 10 MSEK den 31 oktober 2023 plus beviljade men inte utnyttjade krediter på 45 MSEK.

Candles Scandinavia marknadsför sig mot butiks- och detaljhandelskedjor i Västeuropa, med en ny kund för några månader sedan inom doftljus. Robotiseringen av fabriken i Örebro och en svag SEK bör innebära att Candles kan erbjuda konkurrenskraftiga priser i sina offerter. Sedan tidigare har Candles ett avtal med sin största kund Rituals, där årliga intäkter om minst 165 miljoner kronor garanteras mellan 2023 och 2027.

Uppdaterade prognoser

På ett till två års sikt, med en konjunkturförbättring under 2024/2025, är vi fortsatt optimistiska till att Candles ska kunna fortsätta att öka sin nettoomsättning med storkunden Rituals, bredda sitt sortiment, öka försäljningskapaciteten och nya kunder i Västeuropa. Vi tror att efterfrågan på produkter med hållbarhetsprofil kommer att öka, vilket borde gynna Candles Scandinavia.

Tydlig potential när Candles kan närma sig mål

Vi beräknar en ny riktkurs om cirka 38 SEK per Candles-aktie i Bas-scenariot. Det kan jämföras med 49 SEK/aktie i vår senaste uppdatering den 30 augusti 2023. Vi har sänkt våra intäkts- och resultatprognoser för 2024 och 2025 med fyra respektive 40 procent i genomsnitt och höjt diskonteringsräntan. Vi ser en stor potential till lönsamhetsförbättring från 2024/2025 och framåt stött av effektivisering och förväntad expansion. Vårt bullscenario omfattas av att Candles får nya kunder som tillsammans är av samma dignitet som Rituals och når målet om 15 till 17 procent EBITDA-marginal, mål som företagsledningen är mycket säkra på att uppnå.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Rese-arch och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till såd-ana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Niklas Elmhammer äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Candles Scandinavia, kv2 2023/2024: Håller uppe lönsamheten trots lägre intäkter