Main menu button

Analys Candles Scandinavia: Vårtecken efter ett utmanande 2023

10 apr 2024

Candles Scandinavia har under 2024 offentliggjort de nya kunderna Sen&zo och L:a Bruket. Samtidigt ser vi tecken på god utveckling för befintliga kunder som Rituals. Sammantaget bådar det gott för att försäljningen kan vända upp inom kort. 

Nya kunder visar att Candles har ett attraktivt erbjudande

Som vi tidigare beskrivit har Candles sedan förra året ökat satsningen på att vinna nya kunder utanför Sverige. Detta för att ge stöd åt bolagets tillväxtmålsättningar. Ett exempel är Sen&zo i Benelux, som tillverkar kosmetik och parfymer samt hemprodukter. Denna kund har lagt en första order om tre miljoner SEK som omfattar doftljus, doftpinnar och doftspray.  Under mars 2024 offentliggjordes även att en ny kund, L:a Bruket, har lagt en första order om sju miljoner SEK. Det är ett skönhetsvarumärke med svenskt ursprung som har expanderat internationellt bland annat med hjälp av delägaren Experienced Capital som klev in som delägare 2019.

Vårtecken efter ett utmanande 2023

”Home & Living” tillhörde de sämsta kategorierna i detaljhandeln generellt under 2023. Candles rapporterade under 2023 om lagerneddragningar hos kunder, vilket bidrog till att försäljningen minskade med 22 % från maj 2023 till januari 2024. Svenska detaljhandelsbolag har dock blivit mer optimistiska under 2024, även om förbättringen sker från låga nivåer. Norska Kid, där bland annat Hemtex numera ingår, rapporterade den 9 april om en god utveckling under första kvartalet 2024 med en ökning i försäljning i jämförbar struktur (antal butiker) om knappt 14 procent.

Även om Sverige är en viktig marknad för Candles sker huvuddelen av bolagets försäljning till kunder utanför Sverige. Candles har guidat för en försäljningsnedgång på mellan 10 och 15 procent för det brutna räkenskapsåret 2023/2024. Det innebär implicit en tydlig återhämtning under innevarande kvartal (februari till april 2024) motsvarande mellan 35 och 60 procents tillväxt.  Att optimismen i detaljhandeln successivt återvänder är naturligtvis en viktig pusselbit. Dock torde en sådan snabb vändning bygga på bolags- eller kundspecifika faktorer snarare än en generell marknadstillväxt.

Störste kunden fortsätter att expandera

Det finns uppmuntrande tecken. Candles största kund, nederländska Rituals, sin starka expansion under 2023. Enligt mediauppgifter ökade försäljningen med omkring 22 procent till över 1700 MEUR.  Målet är att öppna 250 nya butiker under 2024. Det tyder på att Rituals planerar för att fortsätta växa med omkring 20 procent eller mer per år.

Negativ kurstrend bruten

Candles-aktien har klättrat upp över såväl MA100 som MA200. Den tidigare svaga kurstrenden tycks därmed ha förbytts i en ny stigande trend. En brasklapp är en negativ divergens i MACD och RSI, ett fenomen som Candles delar med flera större aktie-index. Det kan tyda på att kursuppgången tappar fart. I ett positivt scenario bör aktien kunna utmana i första hand tidigare årshögstakurser kring 33–34 kronor. Om Candles når sitt omsättningsmål för helåret bör aktien kunna stiga högre.

Läs vår senaste analysuppdatering här.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Niklas Elmhammer och Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Analys Candles Scandinavia: Vårtecken efter ett utmanande 2023