Main menu button

Analys DanCann Pharma kv1 2021: Bra nyhetsflöde höjer motiverat värde

3 jun 2021

Läs hela analysuppdateringen här:

Uppföljning DanCann Pharma kv1 2021, 03 juni 2021


DanCann presenterade investeringar över våra förväntningar under första kvartalet 2021. Detta innebär också att företaget är bättre förberett för att hantera marknaden. Lika viktiga var flera som händelser inträffade efter slutet av första kvartalet. BIOTECH PHARM1 inledde sin verksamhet, ett distributionsavtal tecknades med Tetra Pharma och pilotprogrammet förlängdes. Det positiva nyhetsflödet har minskat osäkerheten. Vi höjer vår syn på motiverat värde per aktie till DKK 7,0 (6,5) för de kommande 6-12 månaderna.

Finansiell utveckling

DanCann befinner sig fortfarande på ett pre-kommersiellt stadium och hade inga intäkter under första kvartalet 2021. Kostnaderna var något högre än väntat. EBITDA-resultatet uppgick till -2,5 Mkr. EBIT-resultatet var -2,6 miljoner DKK. Kassaflödet på DKK -8,6 miljoner var lägre än väntat främst på grund av högre investeringar i BIOTECH PHARM1 och i immateriella tillgångar. Mycket av hela årets behov av investeringar borde dock ha tagits.

På väg mot en marknadsintroduktion

Å andra sidan har nyhetsflödet varit bra. DanCann öppnade sin produktionsanläggning BIOTECH PHARM1 i april 2021. Testproduktion har inletts, vilket bör leda till en GMP-certifiering i slutet av detta år, varefter råmaterial kan börja säljas på en internationell marknad. Anläggningen kommer att fokusera på sällsynta cannabinoider, som bör erhålla ett högre pris än växter med högt innehåll av endast THC eller CBD. En annan viktig händelse var omvandlingen av LOI:et med Tetra Pharma till ett distributionsavtal. Detta avtal har stor potential eftersom det ger DanCann exklusiva distributionsrättigheter för Reduvo Adversa® och Qixleef ™ på den nordiska marknaden liksom på den stora och förhållandevis väletablerade tyska marknaden.

Dessutom fattades ett viktigt beslut av den danska regeringen: att förlänga pilotprogrammet med fyra år och att tillåta cannabisproduktion permanent. Den regulatoriska risken för DanCann har följaktligen minskat drastiskt, eftersom det kommer att vara möjligt att upprätthålla produktionen i Danmark i framtiden oavsett vad pilotprogrammet kommer har för resultat.

Värdering

Med tanke på den relativt höga osäkerhetsnivån har våra antagna försäljningskurvor (och associerade rörliga kostnader) från de olika affärsmodellerna riskjusterats med olika sannolikheter. Eftersom distributionsavtalet med Tetra Pharma nu är på plats har tidigare osäkerhet relaterat till detta eliminerats. Således har vi ökat sannolikheten för den antagna försäljningskurvan från samarbetet till 32 procent från tidigare 26 procent. Med tanke på DMA: s beslut har vi också minskat diskonteringsräntan marginellt. Men vi har också ökat framtida investeringar. Sammantaget höjer vi det riskjusterade motiverade värdet till DKK 7,0 (6,5) för de kommande 6-12 månaderna med hjälp av en multipelvärdering i kombination med en DCF-modell.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Jonatan Andersson, Markus Augustsson, Richard Ramanius och Ulf Boberg äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys DanCann Pharma kv1 2021: Bra nyhetsflöde höjer motiverat värde