Main menu button

Analys DanCann Pharma, kv2 2021: Förvärv höjer prognoser och motiverat värde

12 okt 2021

Läs hela analysuppdateringen här:

Uppföljning DanCann Pharma 12 oktober 2021


DannCann fortsätter exekvera på sin utlagda tillväxtstrategi. Stora framsteg i den kliniska utvecklingsplanen för bolagets partner Tetra BioPharma avseende bolagets produktkandidat QIXLEEF™ är en viktig milstolpe. En förstärkt kassaposition skapar också förutsättningar till fortsatt hög affärsaktivitet. Ett strategiskt förvärv adderar värde. Vi justerar upp det motiverade värdet per aktie till DKK 8,5 (7,0) för de kommande 6-12 månaderna. Det mot bakgrund av förvärvet av CannGros.

Nordisk aktör inom medicinsk cannabis

DanCann grundades under 2018 av nuvarande VD, Jeppe Rasmussen. Bolagets strategi är att tillhandahålla medicinsk cannabis på den europeiska marknaden. Detta avser göras genom att (i) importera och distribuera medicinska cannabisprodukter, (ii) odla och exportera cannabisråvara samt (iii) identifiera och utveckla cannabisprodukter som en del av kombinationsläkemedel. Den utlagda strategin möjliggör för ett flertal potentiella intäktsströmmar.

Förstärkt kassaposition ger andrum

DanCann är fortfarande ett utvecklingsbolag utan redovisade intäkter. Likt våra prognoser presenterades inga intäkter under det andra kvartalet. EBITDA-resultatet uppgick till in -3,6 miljoner DKK. Kassaflödet summerades till -6,9 miljoner DKK och avser, likt föregående kvartal, investeringar i både materiella- och immateriella tillgångar hänförligt till odlings-/produktionsanläggningen, BIOTECH PHARM1.

Vid utgången av det andra kvartalet hade bolaget en kassa på 5,8 miljoner DKK. Vi har i tidigare analyser nämnt att framtida kapitalbehov är nära förestående och kunde ses som en närliggande risk. Vi gläds således åt att DanCann stärkt sin kassaposition genom en riktad emission i kombination med upptagna lån. Tillsammans ger aktiviteterna bolaget en ökad kassaposition om 16,3 miljoner DKK. Kassan är därmed säkrad för att ge bolaget utrymme att exekvera på sin tillväxtstrategi, åtminstone på kort sikt.

Förvärv av CannGros, marknadsledande distributör

Den 4 oktober meddelade DanCann om förvärvat av det danska företaget CannGros, en marknadsledande distributör av medicinsk cannabis inom ramen för pilotprogrammet i Danmark. Vi anser att detta förvärv adderar stora värden till DanCann. Förutom att faktiska intäkter under solid tillväxt med god lönsamhet förvärvas, får DanCann den nödvändiga expertisen och godkännandet för de nödvändiga licenserna (DMA) för att importera och distribuera medicinsk cannabis. Den totala kostnaden för förvärvet uppgår till 13 miljoner danska kronor och finansieras genom en kombination av nya aktier i DanCann och kontanter.

Signifikant uppsida till motiverat värde

Liksom i tidigare analyser är vår försäljningsprognos riskjusterad med sannolikheter. Mot bakgrund av framstegen i tillverkningen väljer vi att revidera riskjusteringen för försäljning av råvaror till en sannolikhet på 48 procent (från tidigare 40 procent). Vi har konsoliderat de förväntade intäkterna och kostnaderna från CannGros. På samma sätt reviderar vi de riskjusterade intäkterna från distributionsverksamheten till en sannolikhet på 48 procent (40). Det resulterar i högre förväntade intäkter under prognosperioden. Vi modellerar också med något lägre investeringar i H2 jämfört med H1. Det ökar DanCanns motiverade värde. Svaga utveckling för sektorn resulterar dock i en nedgång i vår multipelvärdering med nästan 40 procent. Netto beräknar vi ett motiverat värde på 8,5 (7,0) danska kronor per aktie för de kommande 6-12 månaderna.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Jonatan Andersson, Markus Augustsson, Richard Ramanius och Ulf Boberg äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys DanCann Pharma, kv2 2021: Förvärv höjer prognoser och motiverat värde