Main menu button

Analys Ecoclime kv1 2024: Ökad omsättning möjlig efter svagt kvartal

20 maj 2024

Läs hela analysuppdateringen här:


Ecoclimes nettoomsättning minskade med 27% till 55,0 MSEK i kv1 2024 jämfört med kv1 202. Utfallet understeg vår prognos med 34%. Vi justerar ned våra intäkts- och resultatprognoser för perioden 2024-2028, samtidigt som vi räknar med en återhämtning från och med kv2 2024. Vårt motiverade värde för aktien i Bas-scenariot minskar till 7,0 SEK mot tidigare 8,5 SEK per aktie.

Svagt kvartal där Evertherm är en av ljuspunkterna

Samtliga tre affärsområden (Smarta Fastigheter, Cirkulär Energi och Inomhusklimat) redovisade lägre nettoomsättning i kv1 2024 jämfört med kv1 2023. Det berodde främst på en svag efterfrågan från kunder inom den svenska fastighets- och byggmarknaden. Men här fanns också företagsspecifika problem kopplat till dotterbolaget Miljöbelysning, vars efterfrågan påverkades negativt av oklara regler kring bidrag för installationer av laddningsstationer. Samtliga tre affärsområden redovisade ett negativt rörelseresultat för kv1 2024. Förlusten för Cirkulär Energi minskade dock markant jämfört med kv1 2023 till följd av en ökad produktförsäljning av Evertherm SEW. Detta affärsområde börjar nu närma sig ett break-even resultat.

Riksbankens räntesänkning kan ge bättre efterfrågan

Riksbankens styrräntesänkning från 4,0% till 3,75% den 8 maj 2024 hoppas vi markerar ett trendbrott i en tidigare sjunkande efterfrågan på produkter och tjänster från fastighets- och byggbolagen. Vi tror också att Ecoclime har möjlighet att växa väsentligt snabbare än marknaden med sina energibesparande produkter och tjänster. Detta även om lägre elpriser under inledningen av 2024 har minskat fastighetsägarnas incitament att spara energi något. EU:s regelverk inom hållbarhet ställer också krav på branschens aktörer att delta i energiomställningen.

Nytt motiverat värde på 7,0 SEK per aktie

Även om vi räknar med en successivt förbättrad nettoomsättning för Ecoclime från och med kv2 2024 utgår vi nu från en lägre nivå än tidigare. Det ger i sin tur lägre såväl kassaflödes- som jämförande värderingar av Ecoclime-aktien. Vi värderar Ecoclime-aktien genom att väga samman tre beräknade motiverade värden. En kassaflödesvärdering baserat på våra prognoser med 40% vikt samt jämförande nyckeltal med fem branschbolag mätt på EV/Sales samt EV/EBITDA med vardera 30% vikt. Givet dessa förutsättningar beräknas ett sammanvägt motiverat värde på 7,0 SEK per aktie i basscenariot (tidigare 8,5 SEK/aktie). Det motiverade värdet varierar från 5,3 SEK per aktie (tidigare 6,5 SEK/aktie) i ett bear-scenario, till 8,6 SEK per aktie (tidigare 10,6 SEK) i ett bull-scenario.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Ecoclime kv1 2024: Ökad omsättning möjlig efter svagt kvartal