Main menu button

Analys Ecoclime, kv1 2024: Svagt kvartal, men fortsatt bra för Evertherm

16 maj 2024

Idag, torsdag 16 maj, offentliggjorde Ecoclime AB (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) sin rapport för första kvartalet 2024. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser från våra prognoser.

  • Ecoclime nådde endast en nettoomsättning på 55 MSEK under kv1 2024, vilket var 34% lägre än vår prognos innan rapporten. Samtliga tre affärsområden tappade omsättning jämfört med kv1 2023 där Inomhusklimat minskade minst, relativt sett. Evertherm-verksamheten fortsätter dock att växa organiskt med 49%. Även ventilations- och bergvärmeverksamheten har förbättrat sin orderingång.
  • Marknadsförutsättningar på den svenska fastighets- och byggmarknaden som Ecoclime jobbar mot har varit utmanande under kv1 2024, något som även framgår i Garo och Nibes kv1 2024-rapporter som lämnades 15 och 16 maj 2024.
  • Rörelseresultat på minus 8,1 MSEK var avsevärt sämre än vår prognos på minus 3,3 MSEK för kv1 2024. Men positivt var att förlustnivån under kv1 2024 var jämförbar med kv1 2023, trots att netto-omsättningen föll från ca 75 MSEK kv1 2023 till ca 55 MSEK kv1 2024. Bruttomarginalen på 54% i kv1 2024 var också bättre än de ca 44% som uppnåddes under kv1 2023.
  • Den 27 mars 2024 annonserade Ecoclime leverans av Evertherm-system till en bostadsrättsförening i Tullinge, söder om Stockholm, värt 4,8 MSEK. Denna bostadsrättsförening tillhör HSB Södertörn med vilka Ecoclime har tecknat avtal sedan tidigare. Två andra affärer som annonserades före kv1-rapporten den 16 maj 2024 var en leverans av Evertherm SEW-system till Svenska Bostäder i Hässelby, väster om Stockholm, Vidare ska installera värmeåtervinning-system via spillvatten i fem hus i Gamla Studentstaden i Uppsala.

Läs vår senaste analysuppdatering här

Vi avser att återkomma med en fullständig uppföljning på Ecoclimes kv1 2024-rapport inom kort


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bland annat information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Ecoclime, kv1 2024: Svagt kvartal, men fortsatt bra för Evertherm