Main menu button

Analys Ecoclime kv2 2021: Bättre intäkter och fortsatt kapacitetsutbyggnad

20 aug 2021

Läs hela uppdateringen här:

Analys Ecoclime, kv2 2021 20 Aug


Ecoclime levererade ungefär 9 procent högre intäkter än vi väntat för andra kvartalet 2021. Resultatet belastades dock av övriga rörelse- och förvärvskostnader kopplat till den expansion som bolaget just nu genomför. Vi höjer från riktkurs för aktien i Bas-scenariot till 19,3 kronor (tidigare 16,2 kronor).

Bra drag inom både Fastighetsautomation och Cirkulär Energi

Efter ett jämförelsevis svagt första kvartal 2021, hade vi räknat med väsentligt högre såväl intäkter som rörelseresultat i andra kvartalet. Det blev till och med litet bättre än så. Till det bidrog framför allt affärsområde Fastighetsautomation som nådde en organisk försäljningstillväxt på drygt 20 procent under första halvåret 2021, vilket var klart över vår förväntan

Vi noterar även stark operativ utveckling för det viktiga affärsområdet  Cirkulär Energi, vilken står för omkring en fjärdedel av koncernens intäkter under kvartalet. En stark orderingång indikerar en stark efterfrågan från bolagets kunder för andra halvåret 2021. Helårsprognosen ligger fortsatt omkring 40 miljoner kronor i intäkter för detta affärsområde.

EBITDA-marginalen ska upp mot 10-15 procent igen

Lönsamhetsmässigt har nu Cirkulär Energi lyckats etablera sig på en nivå omkring 15 procent EBITDA-marginal före övriga rörelse- och förvärvsrelaterade kostnader. Fastighetsautomation ligger där sedan tidigare. Fastighetsautomation har ett gott orderläge med flera internationella hostingföretag som återkommande kunder vilket skapar förutsägbara intäktsflöden.

Däremot går affärsområdet Inomhusklimat fortfarande med förlust och belastar den underliggande lönsamheten inom gruppen. Inomhusklimat står för cirka 20-25 procent av Ecoclimes totala intäkter. Vi bedömer att affärsområdets lönsamhet kommer att förbättras i den takt volymen av främst sålda produkter ökar.

En förbättrad lönsamhet inom Cirkulär Energi i kombination med en solid utveckling inom Fastighetsautomation gör att koncernens EBITDA-marginal bör stiga under vår prognosperiod.

Marginellt uppjusterade intäktsprognoser, där resultatet följer med

Vi justerar upp våra intäktsprognoser marginellt från och med tredje kvartalet 2021 och framåt. Enligt tidigare principer låter vi rörelseresultat före avskrivningar öka med 20 procent av antagen intäktsökning. I detta antagande ingår att bolagets bruttomarginaler kommer att ligga kvar omkring 50 procent även framöver.

Värdering av aktien

Vi värderar Ecoclime-aktien genom en sammanvägning av två olika modeller och tre olika nyckeltal. En kassaflödesvärdering baserat på våra prognoser samt jämförande nyckeltal med fyra branschbolag mätt på EV/Sales samt EV/EBITDA. Givet dessa förutsättningar hamnar en sammanvägd riktkurs på 19,3 kronor per aktie i basscenariot (tidigare 16,2 kronor).

I vårt Bear-scenario blir motsvarande riktkurs på 12,7 kronor per aktie (tidigare 11,3 kronor), medan riktkursen i Bull-scenariot ökar till 29,3 kronor/aktie (tidigare 24,0 kronor). Uppvärderingen och högre nyckeltal för jämförbara bolag (inte minst Nibe som kom med en kanonrapport den 19 augusti) bidrar till den höjda riktkursen för Ecoclime-aktien.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikern Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Analys Ecoclime kv2 2021: Bättre intäkter och fortsatt kapacitetsutbyggnad