Main menu button

Analys Ecoclime, kv4 2023: Bäddat för högre lönsamhet

19 feb 2024

Läs hela analysuppdateringen här:

Ecoclimes nettoomsättning ökade med 6% till 86,9 MSEK (82,2). Vår prognos låg på 98,6 MSEK. Utfallet var således cirka 12% under vår förväntan. Positivt var att övriga externa och personalkostnader har sjunkit till en lägre nivå under kv4 2023. Vi justerar ned våra intäkts- och resultatprognoser för prognosperioden 2024–2028. Till följd av ett lägre avkastningskrav förändras inte våra riktkurser nämnvärt och stiger i Basscenariot till 8,5 SEK per aktie (8,3) i denna analysuppdatering.

Lägre kostnader ger förutsättning för högre lönsamhet 2024

Det var främst affärsområde Smarta Fastigheter (Miljöbelysning och SDC Automation) som förklarade den negativa avvikelsen i nettoomsättningen mot våra förväntningar. Ett positivt besked i kv4 2023-rapporten var samtidigt att ledningen har rationaliserat verksamheten, vilket märks i lägre övriga externa och personalkostnader. Vid eventuellt stigande intäkter ger det goda förutsättningar till en snabbt stigande lönsamhet under 2024.

Under kv4 2023 (liksom kv2 och kv3 2023) redovisade alla tre affärsområden (Inomhusklimat, Cirkulär Energi och Smarta Fastigheter) ett positivt justerat (för förvärvsrelaterade poster) EBITDA-resultat.  Men ett skifte jämfört med kv4 2022 har skett så att Cirkulär Energi och Inomhusklimat nu går bättre, medan Smarta Fastigheters lönsamhet har fallit tillbaka.

Räntesänkningar under H2 2024 bör vara positivt för efterfrågan

Byggkonjunkturen i Sverige försvagades kraftigt under 2023. Därtill kommer höga räntenivåer på fastighetsbolagens lån som minskat dessa bolags investeringsutrymme. Men vi tror ändå att Ecoclime har möjlighet att växa väsentligt snabbare än marknaden med sina energibesparande produkter och tjänster. För det talar att fastighetsägarna fortfarande har stora ekonomiska incitament att spara energi i sina fastigheter. Vidare ställer EU:s regelverk inom hållbarhet krav på aktörer i fastighets- och byggsektorn att delta i energiomställningen. Slutligen verkar räntehöjningar ha nått sin topp i denna konjunkturcykel. Vi kan få se räntesänkningar från och med andra halvåret 2024. Det skulle i så fall vara gynnsamt för investeringar i fastighetssektorn.

Ny riktkurs 8,5 SEK per aktie i Bas-scenariot

Vi värderar Ecoclime-aktien genom en sammanvägning av tre modeller. En kassaflödesvärdering baserat på våra prognoser med 40% vikt samt jämförande nyckeltal med fem branschbolag mätt på EV/Sales samt EV/EBITDA med vardera 30% vikt. Med dessa förutsättningar beräknas ett motiverat värde på 8,5 SEK per aktie i basscenariot (tidigare 8,3 SEK/aktie). Det motiverade värdet varierar från 6,5 SEK per aktie (6,3) i ett bear-scenario, till 10,6 SEK per aktie (10,5) i ett bull-scenario. I DCF-värderingen neutraliseras våra lägre intäkts- och resultatprognoser av ett lägre avkastningskrav.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

 Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

 Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

 Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

 Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

 Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Ecoclime, kv4 2023: Bäddat för högre lönsamhet