Main menu button

Analys Ecoclime, kv4 2023: Lägre kostnader visar på rationalisering

16 feb 2024

Läs vår senaste rapportuppföljning här

Nu på morgonen den 16 februari offentliggjorde Ecoclime rapporten för kv4 2023. Nedan följer våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser mot våra senaste prognoser.

  • Nettoomsättningen ökade med 6% till 86,9 MSEK (82,2). Vår prognos låg på 98,6 MSEK. Utfallet var således cirka 12% under vår förväntan. Det är Smarta Fastigheter som minskade sin omsättning med 10% som förklarar den största delen av avvikelsen mot vår prognos.
  • Affärsområde Cirkulär Energi med Evertherm ökade sin omsättning med 10% under kv4 2023, vilket var bra men något mindre än vi hade räknat med.
  • Bruttoresultat efter inköp av varor och förnödenheter blev 40,3 MSEK jämfört med vårt estimat på 52,4 MSEK
  • Övriga externa kostnader och personalkostnader blev 38,3 MSEK mot av oss förväntade 47,5 MSEK. Det visar på en påtaglig kostnadsrationalisering i organisationen.
  • Ecoclime redovisar 8,0 MSEK i resultat från intressebolag under kv4 2023. Det avser nedskrivning av skuld för tilläggsköpeskilling för förvärvet av Miljöbelysning från 28 till 20 MSEK.
  • VD Krister Werner konstaterar att bolaget fortsätter att leverera med organisk tillväxt och fokus på kassaflödet.

Vi avser återkomma med en uppdaterad analys på Ecoclime inom kort.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Ecoclime, kv4 2023: Lägre kostnader visar på rationalisering