Main menu button

Analys edyoutec: Stor potential i ny Edtech-inriktning

14 dec 2023

Läs hela analysen här:


edyoutec AB (”edyoutec” eller ”Bolaget”), tidigare Wicket Gaming, har nu påbörjat transformationen mot att bli ett Edtech-bolag, som även innehar egna speltitlar. Den nya inriktningen öppnar för exponering mot både Edtech-, och gaming-marknaden som båda växer snabbt. Skalbarheten i edyoutecs affärsmodell innebär för betydande omsättningstillväxt parallellt med en vinsttillväxt. Bolaget har även nyligen signerat en avsiktsförklaring (LOI) avseende förvärv av ytterligare ett tyskt Edtech-bolag. Carlsquare Equity Research initierar bevakning av edyoutec med ett motiverat värde på 2,9 kronor per aktie.

Ny inriktning ger exponering mot två stora och växande marknader

edyoutec har nyligen skiftat sitt primära fokus från gaming till den växande Edtech-industrin. Bolaget, som tidigare gick under namnet Wicket Gaming känt för sina innovativa mobilspel, riktar nu sin kompetens och erfarenhet mot digital undervisning, så kallt Educational Technology eller Edtech. Bolaget bygger således vidare på sina styrkor inom spelutveckling med siktet på att förändra det digitala utbildningslandskapet. Det genom att erbjuda interaktiva och engagerande produkter inom spelbaserad inlärning. 

Bakgrunden till den förändrade inriktningen är identifierade synergier mellan spelutveckling och Edtech. Bolaget uppskattar att befintliga teknologier och kompetenser från spelverksamheten kan nyttjas effektivt för att skapa utbildningsinnehåll för kunder inom flertalet segment som exempelvis grundskolor, universitet, företag och museer.

Stor, global tillväxt förväntas både inom Edtech och inom gaming

Den globala Edtech-marknaden drivs främst av den ökande användningen av digitala utbildningsplattformar inom statliga organisationer, akademiska institutioner och företag. Den aggregerade Edtech-marknaden i Europa förväntas växa med en CAGR, 2022–2027, om 14,6% och nå en storlek omkring 62 mdr Euro i 2027.

Gaming-marknaden är enorm och förväntas, trots sin redan i dag stora storlek, fortsätta växa med en årstakt om 10–13%. Den globala aggregerade gaming-marknaden (PC, Video, mobil) värderades till cirka 180–200 mdr USD i 2022 och fram till 2030 väntas den totala marknaden växa till drygt 450–460 mdr Euro.

Bra potentiell uppsida till hög risk

Under 2024 räknar vi med en nettoomsättning på 29,5 MSEK. Vi förväntar att lanseringen av Railway Experience samt den nya plattformen från senaste förvärvet i Tyskland kommer generera cirka 2,3–2,5 MSEK i riskjusterade licensintäkter. Tank Operations förväntas generera riskjusterade intäkter om drygt 4,2 MSEK under helåret 2024, samtidigt som spelet King Royal under sista halvan av 2024 också börjar ge intäkter till Bolaget till följd av lansering via ett publicistavtal. Trots en stark förväntad tillväxt i 2024 förväntar vi oss ett negativt EBITDA-resultat men som vänder till positivt i 2025. 

Genom att kombinera en DCF-modell med en multipelvärdering beräknas ett motiverat värde på 2,9 kronor per aktie för de kommande 6–12 månaderna. Vår värdering i basscenariot motsvarar en EV/Sales 2024 om 4,3x. Referensgruppen handlas till EV/Sales om 3,6x.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys edyoutec: Stor potential i ny Edtech-inriktning