Main menu button

Analys edyoutec, kv1 2024: Låga redovisade intäkter, men stark pipeline

5 jun 2024

edyoutec AB (”edyoutec” eller ”Bolaget”), redovisade under kv1 2024 signifikant lägre omsättning än våra prognoser. Kostnaderna var dock även de lägre än våra prognoser, vilket medförde en lönsamhet över vår förväntan.

Ofakturerat arbete sänkte nettoomsättningen under kv1 2024

Nettoomsättningen, som i sin helhet är hänförlig till den tyska verksamheten, minskade med minus 16,7% till 3,8 MSEK i kv1 2024 jämfört med kv1 2023. Det finns även upparbetade men som ännu ej är bokförda som intäkter, vilket bidragit till den relativt låga nettoomsättningen under kv1. Parallellt har Bolagets omstrukturering av tyska dotterbolaget Wegesrand, som förväntas ge 4 MSEK i besparingar, än så länge visat sig effektiv. EBITDA-resultatet förbättrades från minus 2,3 MSEK i kv1 2023 till minus 0,3 MSEK i kv1 2024. Nettoresultatet förbättrades från minus 6,1 MSEK till minus 3,2 MSEK. Enligt Bolagets VD Eric De Basso har edyoutec under kv1 utnyttjat delar av den mediarelaterade potten som förskottsbetalades under förvärvet av Wegesrand, vilket kostnadsförs när den utnyttjas. Således var EBITDA-resultatet positivt, 0,35 MSEK, om den inte utnyttjades.  

Intäkter från spel drygar ut i tid

I början av mars meddelade Bolaget sina finansiella mål för 2024, där målbilden för Wegesrand är en omsättning om 32 MSEK med en EBITDA om minst 5 MSEK. För Wegesrand uppgick EBITDA till 1,2 MSEK under kv1. Vidare skriver Bolaget i kv1-rapporten att de finansiella målen för 2024 kvarstår. Framöver förväntas Bolagets lansera plattformarna Rail Experience och AppLeMat, som båda har licensbaserade intäktsmodeller. Lansering är planerat till skolstart, så intäkter kan förväntas fr.o.m. kv3 2024.

Avseende spelen Tank Operations och King Royale genererade dessa inga intäkter under kv1. Tank Operations har lanserats och en andra version avses lanseras under kv2/kv3 2024. King Royale utvecklas och marknadsförs numera enbart av publishern MAF. Det är dock fortfarande oklart när en bred lansering av King Royale kommer ske. I övrigt har Bolaget förlängt ambassadörsavtalet med den sydafrikanska cricketstjärnan Abraham Benjamin de Villiers. De Villiers är ambassadör för spelet Cricket Manager Pro, men nu även för Mattebageriet, och syftet med avtalet är att öka publiciteten kring respektive produkt. Det förs även samtal med publishers avsende utveckling och marknadsföring av Cricket Manager Pro med målbild att kapitalisera på den potential som finns inom managerspel på en så pass stor marknad som den indiska marknaden.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer.

Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys edyoutec, kv1 2024: Låga redovisade intäkter, men stark pipeline