Main menu button

Analys Enrad: Fortsatt stark orderingång bör ge bra 2024

10 jun 2024

Enrad AB (“Bolaget” eller “Enrad”) har fått två nya ordrar med ett totalt värde på 3,6 MSEK avseende kyl- och värmepumpsanläggningar för några fastigheter i Norge med planerad leverans under kv3 2024. Under andra halvan av april fick Enrad beställningar på totalt ca 10 MSEK, varav ungefär hälften vardera från marknaden i Norge och Sverige.

I vår senaste analysuppdatering 2 maj 2024 efter att Enrad lämnat en stark kv1 2024-rapport höjde vi vårt motiverade värde för Enrad-aktien från 5,0 SEK till 8,1 SEK. Vi överraskades av att Bolaget rapporterade en nettoomsättning på 7,6 MSEK i kv1 2024, motsvarande 55% tillväxt mot kv1 2023. Vidare att Bolagets orderingång varit större än det som hade annonserats via pressmeddelanden. Vår bedömning då var att kv2 2024 bör bli ännu ett starkt kvartal för Enrad. Med de senaste beställningarna ser det bra ut inför kv3 2024 också.

Vi bedömer att räntesänkningar under andra halvåret 2024 bör kunna sätta fart på den svenska marknaden speciellt för värmepumpar som försvagats under det senaste året. Till det kommer effekterna av att F-Gasförordningen sedan 29 januari 2024 är antagen på EU-nivå. Det bör forcera övergången till kylpumpsanläggningar som drivs med natur-liga köldmedel, där Enrad är starkt positionerat.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Enrad: Fortsatt stark orderingång bör ge bra 2024