Main menu button

Analys Enrad, kv1 2024: Bra start på 2024 trots svag marknad i Sverige

2 maj 2024

Läs hela analysuppdateringen här:


Enrad AB:s nettoomsättning på ca 7,6 MSEK i kv1 2024 överträffade med god marginal på vår prognos på ca 2,9 MSEK. Den höga omsättningen var hänförlig till beställningar som inte hade förannonserats. Carlsquare Equity Research höjer sina intäkts- och resultatprognoser för 2024–2026 med mellan 20 och 73%. 

Bättre inledning än väntat på 2024

Enrad AB (”Enrad” eller ”Bolaget”) redovisade en nettoomsättning på ca 7,6 MSEK för kv1 2024. Dagen innan kv1 2024-rapporten skickade Enrad ut ett pressmeddelande om beställningar på 5,3 MSEK till sitt norska dotterbolag. Bruttoresultatet efter inköp av varor och förnödenheter blev ca 4,3 MSEK jämfört med vårt estimat på ca 1,6 MSEK.  Rörelseresultatet efter avskrivningar blev minus 1,2 MSEK jämfört med vårt estimat om minus 1,9 MSEK.

Enrad säljer på en kyl- och värmepumps-marknad som påverkas av ränteläget hos den viktiga kundgruppen fastighetsägare. Det finns skäl att tro på en ökad orderingång från andra halvåret 2024, då räntesänkningar väntas. Enrads marknadsföring underlättas av att Europaparlamentet antog två nya F-Gasförordningar den 29 januari 2024 där Bolaget positionerat sig inom segmentet kylmaskiner med naturliga köldmedier.

Sannolikt inget kapitalbehov kommande kvartal

Enrads kassa uppgick den 31 mars 2024 till ca 3,0 MSEK, jämfört med 6,4 MSEK den 31 december 2023. Bolaget belånar sitt varulager via sin huvudägares bolag. Enrads Kapital bundet i varulager uppgick till 20 MSEK och var belånat till 8 MSEK den 31 mars 2024. Ledningen utvärderar fler möjligheter att säkra rörelsekapital, men bedömer samtidigt att förutsättning finns för fortsatt drift under resten av 2024 utan kapitaltillskott.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

 

Analys Enrad, kv1 2024: Bra start på 2024 trots svag marknad i Sverige