Main menu button

Analys Enrad, kv1 2024: Högre omsättning än väntat

26 apr 2024

Idag, fredag 26 april, offentliggjorde Enrad AB (”Enrad” eller ”Bolaget”) sin rapport för kv1 2024. Nedan följer våra första intryck av resultat inklusive avvikelser mot våra prognoser.

  • Nettoomsättningen på ca 7,6 MSEK blev 159% högre än vår prognos om ca 3 MSEK. Prognosen baserade sig på en låg rapporterad orderingång i kv4 2023-rapporten den 23 februari 2024.
  • Bruttoresultat efter inköp av varor och förnödenheter blev ca 4,3 MSEK jämfört med vårt estimat på drygt 1,6 MSEK. Bruttomarginalen blev 56% i kv1 2024, vilket överensstämde med vår prognos.
  • Övriga externa kostnader och personalkostnader uppgick till ca 1,7 MSEK mot vår prognos om 1,1 MSEK.
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar blev minus 1,2 MSEK mot vårt estimat om minus 1,9 MSEK.

Bolaget meddelade den 25 april 2024 att det norska dotterbolaget lagt två ordrar på värmepumpsanläggningar till ett totalt värde om 5,3 MSEK.

Bolagets kassa uppgick den 31 mars 2024 till ca 3,0 MSEK, jämfört med 6,4 MSEK den 31 december 2023. Kapital bundet i varulager uppgick per 31 mars 2024 till 20 MSEK och var belånat till 8 MSEK. Ledningen utvärderar ytterligare möjligheter att säkra rörelsekapital, men bedömer samtidigt att förutsättning finns för fortsatt drift under resten av 2024 utan kapitaltillskott.

Vårt intryck är att Enrads kv1 2024-rapport är stark, inte minst mot bakgrund av att försäljning av värmepumpar i Sverige minskade med 43% under kv1 2024. Bolaget har nyligen släppt sin tjänst för prestandaövervakning och prediktivt arbete av de maskiner som säljs och levereras, vilket bör stärka konkurrenskraften på marknaderna i Sverige, Norge och Finland.

Vi avser att komma med en analysuppdatering för Enrad inom kort.

Läs vår senaste analysuppdatering här


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bland annat information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Enrad, kv1 2024: Högre omsättning än väntat