Main menu button

Analys Fable Media, kv1 2024: Lönsamhet över förväntan

16 maj 2024

Idag publicerade Fable Media sin delårsrapport för kv1 2024. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av rapportens utfall och resultaträkningens avvikelser jämfört med våra prognoser.

  • Nettoomsättningen under kv1 2024 för Fable Media uppgick till 21,8 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt jämfört med kv1 2023 om 6,6%. Övriga intäkter om 0,2 MSEK gjorde att de totala intäkterna blev ca 22,0 MSEK. Vår prognos om 21,7 MSEK i totala intäkter understeg således utfallet.
  • EBITDA-resultatet uppgick till 15 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om mycket starka 69 procent. Vår EBITDA-prognos låg på 13,0 MSEK. EBITDA-resultatet översteg således våra förväntningar.
  • EBIT hamnade på 13,9 MSEK och nettoresultatet på 10 MSEK. Både EBIT och nettoresultatet översteg våra prognoser som låg på 11,8 respektive 9,3 MSEK.

Bolaget har under kv1 uppvisat en utveckling i nettoomsättningen i linje med våra prognoser, samtidigt som den fina utvecklingen som uppvisats i lönsamheten kvarstår. Vi förväntar oss att aktien handlas upp på den starka rapporten.

Vi avser att publicera en fullständig analysuppdatering av Fable Media inom kort.

Se videointervju med VD Alexander Pettersson här


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Fable Media, kv1 2024: Lönsamhet över förväntan