Main menu button

Analys Fable Media, kv1 2024: Starkt kvartal över förväntan

23 maj 2024

Under kv1 2024 levererade Fable Media en nettoomsättning i linje med vår förväntan. Lönsamheten på EBITDA-, och EBIT-nivå översteg våra prognoser, med marginaler upp mot 70%. Stora idrottsevent som Fotbolls-EM och Copa América som arrangeras under kv2 och kv3 2024 ger potential för ytterligare tillväxt och stor lönsamhet framöver.

Business as usual, med branschledande marginaler

Fable Media Group AB (”FMG”, ”Fable Media” eller ”Bolaget”) ökade nettoomsättningen med drygt 6,6% från 20,5 MSEK kv1 2023 till 21,8 MSEK i kv1 2024. Det var i linje med våra förväntningar om en nettoomsättning på 21,7 MSEK. Tillväxten för kvarvarande verksamheter efter avvecklingen av Viistek uppgick till ca 12% Med övriga intäkter uppgick den totala omsättningen till ca 22,0 MSEK. Bolagets EBITDA ökade med 25,5% till 15,0 MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 69%. Vi förväntade oss en EBITDA-marginal om ca 60%. Utfallet av kv1-rapporten på EBITDA-nivå är således, i likhet med samtliga rapporter under det senaste året, att beakta som ett styrkebesked. EBIT uppgick till 13,9 MSEK, vilket var drygt 1,9 MSEK högre än vår prognos. Nettoresultatet hamnade på 10,0 MSEK, vilket motsvarar en vinstmarginal om ca 45,5%. Enligt VD Alexander Pettersson är kv1 2024 det hittills starkaste kvartalet för Fable Media någonsin, trots att kvartalet har varit verksamhetsmässigt lugnt. Bolaget lyckas nå starka marginaler genom en effektiv och kompakt organisation som bidrar till kostnadseffektivitet. Samtidigt uppges de marknadsföringsaktiviteter som genomförs ha haft en stark effekt på resultatet. Utöver en effektiv organisation arbetar bolaget med att utöka partnerskapen med nya varumärken och nya marknader i syfte att skapa ytterligare intäktsströmmar.

Stora idrottsarrangemang i närtid kan ge ytterligare lyft

I slutet på 2022 upplevde Fable Media ett lyft i intäkterna som ett resultat av fotbolls-VM som arrangerades i november/december det året. Historiskt har denna typ av stora idrottsevent gett ökade intäkter, vilket även syns inom branschen generellt. Under perioden 14 juni – 14 juli 2024 arrangeras fotbolls-EM i Tyskland, samtidigt som sydamerikanska mästerskapen i fotboll arrangeras. Dessa event kan bidra till en stark utveckling för Fable Media under kv2 och kv3 2024. Potentialen för ytterligare starka kvartal framöver är stor.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Fable Media, kv1 2024: Starkt kvartal över förväntan