Main menu button

Analys Fable Media, Kv4 2023: Fin omsättning, bättre än förväntad lönsamhet

22 feb 2024

Idag publicerade Fable Media (tidigare Future Gaming) sin delårsrapport för kv4 2023. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av rapportens utfall och resultaträkningens avvikelser jämfört med våra prognoser.

  • Nettoomsättningen under kv4 2023 för Fable Media uppgick till 21,0 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt jämfört med kv4 2022 om 3 procent. Låga övriga intäkter gjorde att de totala intäkterna blev 21,0 MSEK. Vår prognos om 21,1 MSEK i totala intäkter var således i linje med utfallet.
  • EBITDA-resultatet uppgick till 13,8 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om mycket starka 66 procent. Vår EBITDA-prognos låg på 12,2 MSEK. EBITDA-resultatet överstegsåledes våra förväntningar. Det beror på att våra prognoser för direkta kostnader och personalkostnader var högre än utfallet
  • Till följd av en avsättning om 10 MSEK för den förväntade tilläggsköpeskillingen till säljaren av Fable Media ApS har EBIT och nettoresultat för kv4 2023 påverkats med motsvarande summa. EBIT hamnade därför på 2,7 MSEK och nettoresultatet på 2,1 MSEK. Om vi bortser från avsättningen översteg både EBIT och nettoresultatet våra prognoser som låg på 11,0 respektive 8,7 MSEK. Vi påpekar att avsättningen är ett resultat av att den förvärvade verksamheten, Fable Media ApS, rullar på starkt. Avsättningen bör därför inte ses på som något negativt. Detta dådet sedan mars 2022 varit väl känd att tilläggsköpeskillingen motsvarar Fable Media ApS och dess dotterbolags resultat efter skatt t.om 31 mars 2025.

Fable Media, som i januari 2024 bytte namn från Future Gaming, visade under kv4 2023 att de omsättningsnivåer och den starka lönsamheten som uppvisats sedan mitten av 2022 fortsätter i samma takt. Bolaget levererar bättre på lönsamhet än vi hade förväntat. Bolagetgenomförde under kv4 2023 det största återköpet av utestående obligationer hittills, vilket stärker finanserna ytterligare. Vår bedömning är att aktien är lågt värderad och bör således stiga på rapporten som åter visar på bolagets förmåga att leverera i linje med förväntningar.

Vi avser att publicera en fullständig analysuppdatering av Fable Medias kv4 2023-rapport inom kort.

Läs vår senaste analysuppdatering om Fable Media här


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Fable Media, Kv4 2023: Fin omsättning, bättre än förväntad lönsamhet