Main menu button

Analys Future Gaming, första intrycket kv3 2023: Fin tillväxt och stark lönsamhet

16 nov 2023

Idag publicerade Future Gaming sin delårsrapport för kv3 2023. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av rapportens utfall och resultaträkningens avvikelser jämfört med våra prognoser.

  • Nettoomsättningen under kv3 2023 för Future Gaming uppgick till 19,1 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt jämfört med kv3 2022 om 21 procent. De totala intäkterna uppgick till 19,2 MSEK. Vår prognos om 22,9 MSEK i totala intäkter var således högre än utfallet än utfallet.
  • EBITDA-resultatet uppgick till 11,4 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 60 procent. Vår EBITDA-prognos låg på 12,2 MSEK. EBITDA-marginalen var således högre än våra förväntingar till trots för ett en något lägre än förväntad EBITDA, vilket är hänförligt till att våra prognoser för direkta kostnader var högre än utfallet
  • Nettoresultatet för kv3 2023 hamnade på 6,7 MSEK, vilket understiger vår prognos om 8,4 MSEK. Vinstmarginalen om cirka 35% kan ändå betecknas som mycket stark och i linje med våra prognoser.

Future Gaming visade under det tredje kvartalet 2023 att tillväxten efter samgåendet med Fable Media fortsätter. Det till trots en omsättning något under våra prognoser. Bolaget fortsätter leverera en hög lönsamhet och har för avsikt att fortsätta med återköp av obligationer för att stärka finanserna ytterligare. Vår bedömning är att aktien är lågt värderad och bör således stiga på rapporten som åter visar på bolagets förmågor.

Vi avser att publicera en fullständig analysuppdatering av Future Gamings kv3 2023-rapport inom kort.

Läs vår senaste analysuppdatering om Future Gaming här


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Future Gaming, första intrycket kv3 2023: Fin tillväxt och stark lönsamhet