Main menu button

Analys Future Gaming, Kv2 2023: Stark tillväxt som överträffar våra prognoser

24 aug 2023

Idag publicerade Future Gaming sin delårsrapport för det andra kvartalet 2023. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av rapportens utfall och resultaträkningens avvikelser jämfört med våra prognoser.

  • Future Gaming visade under andra kvartalet 2023 att den fina tillväxten som uppvisats efter samgåendet med Fable Media fortsatt att hålla i sig. Det öppnade för ytterligare återköp av obligationer under kv2 2023. Bolaget fortsätter att stärka sin finansiella position samtidigt som man levererar en hög lönsamhet.
  • Nettoomsättningen under det andra kvartalet 2023 för Future Gaming uppgick till 22,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt jämfört med kv2 2022 om 54 procent. De totala intäkterna uppgick till 23,2 miljoner kronor. Vår prognos om 16,5 miljoner kronor i totala intäkter var således vesäntligt lägre än utfallet.
  • EBITDA-resultatet uppgick till 12,1 miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal om  52   Vår EBITDA-prognos låg på  8,5 miljoner kronor, motsvarande en upppskattad EBITDA-marginal om 51 procent. Differensen är främst hänförlitlig till den högre än förväntade omsättningen. Direkta kostnader uppgick till minus  6,9 miljoner kronor, jämfört med vår prognos om minus 5,2 miljoner kronor. De övriga externa kostnaderna uppgick till minus  1,6 miljoner kronor jämfört med vårt estimat om minus 0,9 miljoner kronor.
  • Nettoresultatet för kv2 2023 hamnade på 9,5 miljoner kronor, vilket överstiger vår prognos om 5,4 miljoner kronor. Återköp av obligationer påverkade finansnettot positivt med cirka 0,7 miljoner kronor. Detta i kombination med den höga omsättningen förklarar differensen mellan våra prognoser och resultatutfallet.

Vi avser att publicera en fullständig analysuppdatering av Future Gamings kv2 2023-rapport inom kort.

Läs vår senaste analysuppdatering om Future Gaming här


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Future Gaming, Kv2 2023: Stark tillväxt som överträffar våra prognoser