Main menu button

Analys GIAB, kv1 2024: Ett tredje besparingsprogram ska ge break-even

21 maj 2024

Läs hela analysuppdateringen här:


Godsinlösen Nordic AB (GIAB) resultat för kv1 2024 blev sämre än väntat. Medan intäkterna hölls uppe väl, så är kostnaderna fortfarande för höga inom affärsområde Re:Commerce. Bolaget sjösätter ett tredje besparingsprogram som ska sänka kostnaderna med 10-12 MSEK i årstakt med full effekt från kv1 2025. Efter att ha justerat våra resultatprognoser får vi ett motiverat värde för GIAB-aktien på 1,46 SEK i Bas-scenariot (tidigare 2,5 SEK/aktie).

Bra intäkter och bruttoresultat men för höga övriga kostnader

GIAB nådde en nettoomsättning på 32,3 MSEK under kv1 2024. Det motsvarar en tillväxt på 5,6% jämfört med kv1 2023. Bolagets nettoomsättning var 3,5% bättre än vår prognos. Även bruttoresultatet på 9,9 MSEK i kv1 2024 var i linje med våra förväntningar med ca. 31% bruttomarginal. Längre ned i resultaträkningen översteg GIAB:s kostnader dock våra estimat, så att EBITDA på minus 4.7 MSEK och resultat efter finansnetto på minus 5,8 MSEK understeg våra prognoser med 19% respektive 38%.

Nytt besparingsprogram för Re:Commerce

Medan GIAB:s affärsområde Insurance erbjuder en förutsägbar och lönsam affärsmodell och med nya affärskontrakt under kv1 2024, har Re:Commerce utmaningar som bidragit till fortsatta förluster. GIAB:s företagsledning lanserar nu ett tredje besparingsprogram som ska minska kostnaderna med 10-12 MSEK per år med full efffekt från kv1 2025. Totalt har tre besparingsprogram lagts med en beräknad total besparingseffekt på mellan 35 och 37 MSEK. Antal anställda inom Re:Commerce väntas reduceras med ytterligare 17 personer som en följd av det senaste besparingsprogrammet.

GIAB:s kassa minskade till 2,8 MSEK per 31 mars 2024 från 7,1 MSEK den 31 december 2023. Därutöver kan GIAB utnyttja ytterligare 4,6 MSEK på en checkräkningskredit. Kassaflödet från den löpande verksamheten var negativt, minus 5,6 MSEK, under kv1 2024. Företagsledningen framhåller att ett ökat behov av rörelsefinansiering under resten av 2024 inte kan uteslutas mot bakgrund av den ansträngda likviditetssituationen.

Motiverat värde 1,46 SEK per aktie

Vi justerar våra intäkts- och resultatprognoser för 2024 -2028 av utfallet i kv1 2024 samt beskedet om det nya besparingsprogrammet. För de kommande fem åren, 2024–2028 modellerar vi med en årlig genomsnittlig tillväxttakt för nettoomsättningen på ca. 6%. Tillväxten antas drivas av högre volymer inom Insurance samt av fler kunder inom Re:Commerce. På EBITDA-nivå modellerar vi med positiv lönsamhet under 2027.

Genom att kombinera en DCF-modell med en multipelvärdering beräknas ett motiverat värde på 1,46 SEK per aktie (tidigare 2,5 SEK/aktie). Vårt nya motiverade värde för aktien motsvarar en EV/Sales-multipel NTM på 0,14x. Företag med olika affärsmodeller som verkar för cirkulära ekonomier handlas till ett medianvärde för EV/Sales NTM om 0.7x. Kan GIAB visa på tillväxt och att lönsamhet närmar sig finns en betydande potential för en uppvärdering av aktien och bolaget.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys GIAB, kv1 2024: Ett tredje besparingsprogram ska ge break-even