Main menu button

Analys GIAB, kv1 2024: Något högre omsättning men nya besparingar krävs

16 maj 2024

Idag, torsdag 16 maj, offentliggjorde GIAB AB (”GIAB” eller ”Bolaget”) sin rapport för första kvartalet 2024. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser från våra prognoser.

• Nettoomsättningen blev 32,3 MSEK, vilket översteg våra prognoser med 3,5%.

• Bruttoresultatet på 9,9 MSEK med en bruttomarginal på 30,7% hamnade i linje med våra prognoser.

• Resultatet före avskrivningar på minus 4,7 MSEK blev 0,8 MSEK sämre än vi hade förväntat oss.

• På EBIT- och resultat efter finansnetto-nivå var den negativa resultat-avvikelsen ännu sämre, ca 38%.

På grund av den svaga försäljningsutvecklingsutvecklingen och höga kostnadsbasen inom affärsområde Re: Commerce genomför GIAB:s företagsledning ett nytt besparingsprogram på 10–12 MSEK som beräknas få full effekt från första kvartalet 2025. Totalt kommer tre besparingsprogram sänka kostnader inom Re: Commerce med 35–37 MSEK på helårsbasis.

GIAB meddelade den 26 mars 2024 att bolaget lanserat Planetary ModelTM . Detta verktyg gör det möjligt för aktörer som hanterar och/eller säljer produkter att beräkna och rapportera hela ekosystemvärdet i en produkt.

GIAB:s kassa minskade till 2,8 MSEK per 31 mars 2024 från 7,1 MSEK per 31 december 2023. Därutöver kan GIAB utnyttja ytterligare 4,6 MSEK på en checkräkningskredit. Kassaflödet från den löpande verksamheten var negativt, minus 5,6 MSEK, under kv1 2024.

Vi avser att återkomma med en fullständig uppföljning på GIABs kv1 2024-rapport inom kort

Läs vår Initieringsanalys av GIAB här


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bland annat information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys GIAB, kv1 2024: Något högre omsättning men nya besparingar krävs