Main menu button

Analys GIAB: Lönsammare genom fokus mot elektronik

26 feb 2024

Läs hela analysen på länken nedan:


Godsinlösen Nordic AB (GIAB) erbjuder tjänster som underlättar för samhällets omställning till en cirkulär ekonomi. Den finansiella utvecklingen har varit svag men bolaget har genomfört ett besparingsprogram och kv4 2023-rapporten visade att rörelseresultatet nu är tillbaka omkring break-even. I ett basscenario antar vi en resultatmässig turnaround och beräknar vi ett motiverat värde på 2,5 SEK per aktie för de kommande 6–12 månaderna.

Tjänster för återbruk av produkter i linje med en cirkulär ekonomi

GIAB (eller bolaget) bedriver verksamhet i tre affärsområden som underlättar samhällets omställning mot en cirkulär ekonomi. Denna övergång driver bolagets tillväxt. Insurance erbjuder tjänster mot försäkringsbolag för cirkulär skadereglering genom reparation, rekonditionering och återbruk som alternativ till kontant utbetalning. Re:Commerce erbjuder e-handelsbolag tjänster för hantering och rekonditionering av returer, reklamationer och överskottslager. Consulting erbjuder specialisttjänster inom hållbarhetsfrågor, inklusive hållbarhetsredovisning.

Besparingsprogram och fokusering banar väg för lönsamhet

Medan Insurance erbjuder en förutsägbar och lönsam affärsmodell, har Re:Commerce utmaningar som bidragit till fallande lönsamhet för GIAB. Det är också en förklaring varför GIAB-aktien backat med omkring 40% det senaste året. GIAB har genomfört ett besparingsprogram som gav 5 MSEK i lägre kostnader per år med mindre personal och lokaler för återbrukshanteringen. Vidare är GIAB:s avsikt att fokusera på produkter med hög lönsamhet.

 Samtidigt som konsumenter och företag har fått en ökad medvetenhet om hållbarhet har efterfrågan på bolagets tjänster växt. Speciellt gäller det hållbarhetsrapportering. GIAB är inte ensamma på marknaden. Flertalet konkurrenter har en god lönsamhet, vilket lovar gott även för GIAB givet att bolaget kan fokusera sin verksamhet.

Motiverat värde 2,5 SEK per aktie

Trots tillväxt och positivt kassaflöde under kv4 2023 räknar vi med negativ tillväxt i 2024, dock till en minskad förlust. Det sker mot bakgrund av strategiska förändringar och besparingsprogram. I vårt scenario vänder tillväxten till positiv under 2025. För de kommande fem åren, 2024–2028 modellerar vi med en årlig tillväxttakt om 3,9%. Tillväxten drivs av högre volymer inom Insurance och fler kunder inom Re:Commerce. På EBITDA-nivå modellerar vi med positiv lönsamhet under 2027.

Genom att kombinera en DCF-modell med en multipelvärdering beräknas ett motiverat värde på 2,5 SEK per aktie. Det motsvarar en EV/Sales-multipel NTM på 0,3x. I dag värderas aktien till en EV/Sales NTM på 0,2x. Företag med olika affärsmodeller som verkar för cirkulära ekonomier handlas till ett medianvärde för EV/Sales NTM om 0.7x. Kan GIAB visa på tillväxt och att lönsamhet närmar sig finns en betydande potential för en uppvärdering av aktien och bolaget.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson, Jia Moberg och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys GIAB: Lönsammare genom fokus mot elektronik