Main menu button

Analys H&D Wireless: Bud på del av verksamheten

18 dec 2023

H&D Wireless (HDW) har erhållit ett bud på en del av verksamheten på 17 MSEK. Bolaget har ännu inte accepterat budet och skall utvärdera det. Troligen har man diskussioner även med andra parter parallellt. Skulle budet accepteras kommer H&D Wireless bli kassaflödespositiva inom kort. Detta samtidigt som en del av framtida potentiella intäkter avyttras men en fokusering av verksamheter sker.

En strategisk part (som inte förefaller vara Avnet) har lagt ett bud på en del av H&D Wireless verksamhet. Budet omfattar IP (dvs patent), liggande orders och produkter. Vårt intryck är att detta omfattar mjukvaruutveckling, eftersom en del av personalen (sannolikt inom forskning och utveckling) erbjuds att följa med till köparens verksamhet.

Kvar i H&D Wireless (som avser att fortsätta vara börsnoterade) blir modulverksamheten med Griffin IoT och Connectivity. Denna verksamhet har hittills stått för huvuddelen av bolagets intäkter, med Avnet som största beställare.

Det har funnits två grundproblem för H&D Wireless del. Det ena är att bolaget varit kassaflödesnegativa till och med 30 september 2023. Då H&D Wireless genererade ett negativt kassaflöde på 1,6 MSEK per månad under kv3 2023 skulle bolaget bli först kassaflödesneutrala och sedan kassaflödespositiva senare under 2024 givet ökande intäkter, samtidigt som personalkostnaderna minskar med 1,5 MSEK per månad.

Det andra problemet är att värderingen av H&D Wireless varit mycket låg. I vår senaste analysuppdatering 30 oktober 2023 kom vi fram till att bolaget borde vara värderat till 110 MSEK eller 23 öre per aktie om HDW hade handlats i nivå med andra IoT-bolag på Stockholmsbörsen (som generellt sett inte heller värderas särskilt högt). Detta kan jämföras med rådande kurs om 9 öre per aktie.

Vår uppskattning (som är utmanande att göra givet den begränsade informationen i bolagets pressmeddelande) är att mellan 30 och 50 procent av vår riktkurs, dvs storleksordningen 15–25 öre per aktie korresponderar med det som budet på 17 MSEK (3,5 öre per aktie) avser. Vi avser att ändra vår riktkurs för H&D Wireless-aktien när mer detaljerad information kommer från bolaget (inklusive att budet eventuellt har accepterats).

 Läs vår senaste analysuppdatering här

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys H&D Wireless: Bud på del av verksamheten