Main menu button

Analys H&D Wireless, kv4 2023: Bra orderingång, men svagt resultat

12 feb 2024

Nu på morgonen den 12 februari offentliggjorde H&D Wireless sin rapport för fjärde kvartalet 2023. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet samt övriga nyheter i rapporten.

  • Nettoomsättningen på 6,9 MSEK under kv4 2023 var 31% lägre än vår prognos på 10,1 MSEK. Bolaget redovisar också negativa övriga rörelseintäkter på minus 1,8 MSEK i kv4 2023. Det beror på att Tillväxtverket har tvingat bolaget att återlämna ett Covid-bidrag på 2,2 MSEK.
  • Orderingången under kv4 2023 blev däremot bra med beställningar för 6,6 MSEK plus ett ramavtal med Volvo värt 3,5 MSEK. Som en jämförelse uppgick bolagets orderingång till 1,9 MSEK under kv1 2023, 5,9 MSEK under kv2 2023 och 3,8 MSEK under kv3 2023.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar blev minus 10,1 MSEK kv4 2023 jämfört med vår prognos om minus 4,0 MSEK. Kostnaderna exklusive avskrivningar blev 8% högre än väntat.
  • Bolagets Intäkts/Kostnadstal blev 0,44 ggr för kv4 2023. Det är lägre än 0,56 ggr i kv1 2023, 0,63 ggr i kv2 2023 och 0,56 ggr i kv3 2023.
  • H&D Wireless kassa minskade till 2,3 MSEK per 31 december 2023. Kassaflödet från rörelsen före förändringar i rörelsekapital uppgick till minus 11,3 MSEK. Bolaget kommer att genomföra en företrädesemission på 11,4 MSEK före emissionskostnader under kv1 2024. Denna emission är garanterad till cirka 50%.

Läs vår senaste rapportuppföljning här

Vi avser att återkomma med en analysuppdatering på H&D Wireless kv4 2023-rapport inom kort.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys H&D Wireless, kv4 2023: Bra orderingång, men svagt resultat