Main menu button

Analys H&D Wireless, kv3 2023: Mer intäkter från Labs ska lyfta resultatet

30 okt 2023

Analys H&D Wireless

Läs hela analysuppdateringen här:


H&D Wireless (”Bolaget”) kv3 2023-rapport blev något sämre än väntat. Samtidigt ökade Bolagets intäkter med 23% kv3 2023 jämfört med kv3 2022. Bolaget antar nu en plan som innebär att Labs ska få intäkter genom att kopplas in i nya kundprojekt. Dessutom ska inga nya investeringar göras till dess att H&D Wireless blivit kassaflödesmässigt positiva mot slutet av 2024. Vi höjer våra intäkts- och resultatprognoser för 2025–2027. Vår riktkurs i Bas-scenariot ökar som en följd av det från 0,27 till 0,52 SEK per aktie.

Bra position på växande IoT-marknad

H&D Wireless erbjuder sina kunder skräddasydda lösningar inom IoT och automatisering. Fokus ligger på RTLS-lösningen GEPS™ men också på MES-tjänster Casat™. Inom industrin effektiviserar lösningarna processflöden, vilket reducerar kostnader och kapitalbindning samt påskyndar produktion och ökar kvaliteteten. Genom samarbeten med distributörer som Avnet samt industriföretag som Atlas Copco, Volvo Cars och Astra Zeneca är H&D Wireless väl positionerade på en marknad med hög förväntad tillväxt.

Samarbete med Avnet ger en snabb intäktstillväxt

H&D Wireless intäkter om ca 7,2 MSEK i kv3 2023 var ca 16% lägre än vår prognos, men ändå 23% högre än kv3 2022. Totala kostnader under kv3 2023 blev ca 4% högre än våra tidigare från 14 augusti 2023.

Kunskapen om var material och halvfärdiga produkter som flyttas mellan olika fabriker befinner sig innan det blir en färdig produkt är värdefull för storbolagen. Det är kopplat till stora besparingar i form av kapitalkostnader på material som binds i fabrikerna. Samtidigt har konjunkturen bromsat in för industriföretagen. Det bekräftas exempelvis av att Volvo AB har sänkt sina prognoser för sålda lastvagnar 2024.

Samarbetet med Avnet innebär att H&D Wireless har fått en partner med stora inköpsvolymer, vilket garanterar ökade leveranser framöver. Det är leveranser som väntas öka gradvis, med en ungefärlig fördubbling varje år under de kommande fem åren.

H&D Wireless genomförde nyligen en företrädesemission på ca 19 MSEK och vill undvika att behöva göra ytterligare sådana. Därför är fokus nu på att kunna börja fakturera konsulttimmar för IoT Labs medarbetare i nya kundprojekt. Bolaget räknar själva med en resultatförbättringspotential på 1,6 MSEK per månad när detta är fullt genomfört.

Höjd riktkurs till 0,52 SEK per aktie i Bas-scenariot

Vi justerar upp våra intäkts- och resultatprognoser för H&D Wireless avseende åren 2025–2027. Det leder till att vår riktkurs i Bas-scenariot ökar från 0,27 till 0,52 SEK per aktie i Bas-scenariot. Den nya riktkursen varierar från 0,24 SEK per aktie i Bear-scenariot till 1,05 SEK per aktie i Bull-scenariot.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys H&D Wireless, kv3 2023: Mer intäkter från Labs ska lyfta resultatet