Main menu button

Analys InCoax, kv1 2024: Mycket bättre omsättning och resultat än väntat

7 maj 2024

Idag, tisdag 7 maj, offentliggjorde InCoax Networks AB (”InCoax” eller ”Bolaget”) sin rapport för första kvartalet 2024. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser från våra prognoser.

  • Nettoomsättningen på 30,8 MSEK i kv1 2024 översteg vår prognos om 18,4 MSEK med 67% (!)
  • InCoax fick order på totalt 26 MSEK under januari och februari 2024 av FIBER/LAN-operatören Google Fiber i USA. Detta meddelades redan i samband med kv4 2023-rapporten från InCoax.
  • Produktsamordningen med Nokia har avancerat under kv1 2024 så att nya lösningar nu kan erbjudas av Nokia och InCoax tillsammans mot Nokias stora telekomoperatörskunder.
  • Bruttomarginalen på InCoax högre försäljning under kv1 2024 förbättrades till 57 procent, mot vårt estimat om 50 procent.
  • Personalkostnader och övriga externa kostnader blev endast ca 2% högre än våra estimat, trots den högre omsättningen.
  • Intäkts/Kostnadstalet (inklusive inköp av handelsvaror) blev 0,93 ggr för kv1 2024 jämfört med vår prognos om 0,65 ggr.
  • Bolagets kassa uppgick till ca 48 MSEK per 31 mars 2024. Likviditeten har kraftigt förstärkts med en nyemission på ca 52,6 MSEK som genomfördes under februari 2024. Det operativa kassaflödet var negativt under kv1 2024, ca minus 950 TSEK.

Vi avser att återkomma med en fullständig uppföljning på InCoax kv1 2024-rapport inom kort

Läs vår senaste analysuppdatering här


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bland annat information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys InCoax, kv1 2024: Mycket bättre omsättning och resultat än väntat