Main menu button

Analys InCoax, kv1 2024: Stark inledning på 2024

10 maj 2024

Läs hela analysuppdateringen här:


InCoax Networks AB (“InCoax” eller “Bolaget”) redovisade intäkter som var 67% högre under kv1 2024 jämfört med våra estimat före rapporten. Samtidigt steg bruttomarginalen till 57% mot av oss väntade 50%. Vi höjer våra intäktsestimat med med knappt 1% för 2024 och sedan med ca 12% 2025 och 2026, då Nokia-avtalet bör ge mer effekt på intäkterna. 

Rekordomsättning under kv1 2024

InCoax levererade en nettoomsättning på 30,8 MSEK under kv1 2024, vilket översteg våra prognoser med 67%. Varulagret minskade med ca 12 MSEK från 31 december 2023 till 31 mars 2024, vilket förklarar en del av den oväntat höga faktureringen under kv1 2024. Med detta sagt var denna rapport från InCoax ett styrkebesked där lönsamheten förbättra-des, dels genom att bruttomarginalen steg från väntade 50% till 57%.

Även den tidigare snabba ökningstakten i personal- och övriga externa kostnader under andra halvåret 2023 bröts under kv1 2024. Denna kostnadsökning har i stor utsträckning varit kopplad till systemintegrationsarbetet med Nokia. Detta samarbete gör att InCoax kommer att få leverera sin fiber extension-lösning mot Nokias globala operatörskunder sannolikt i större omfattning från och med 2025.

Orderingången var liksom tidigare 26 MSEK under januari och februari 2024 till Google Fiber. Till det kommer affärsmöjligheter för InCoax främst i USA på en marknad som växer snabbt. Tillväxten stödjs av president Bidens stimulanspaket för utbyggnad av bredbandskapaciteten i USA.

InCoax har också stora möjligheter inom segmentet hemmanätverk med sina två adapter-produkter. Denna marknad växer då många konsumenter i enfamiljshus förväntas öka antalet fasta accesspunkter till fibernät-verket.

Vi höjer intäktsprognoserna för 2025 och 2026

Vi höjer våra intäktsestimat för InCoax med ca 1% för helåret 2024, med ca 12% 2025 och 2026 samt med ca 4% 2027. Vi räknar med att InCoax varaktigt höjer sin lönsamhet till 54% bruttomarginal från och med kv1 2025 och resten av prognosperioden.

Bolaget hade en kassa på ca 48 MSEK per 31 mars 2024 efter att den fyllts på med en företrädesemission i februari 2024 som uppskattningsvis gav knappt 51 MSEK netto efter omkostnader. Det operativa kassaflödet var svagt negativt i kv1 2024 (ca minus 0,95 MSEK). Vi räknar med en ganska snabb lönsamhetsförbättring under 2025 och 2026


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Analys InCoax, kv1 2024: Stark inledning på 2024