Main menu button

Analys InCoax, kv4 2023: Bra omsättning och en mycket stark orderingång

8 mar 2024

Idag på morgonen offentliggjorde InCoax sitt resultat för fjärde kvartalet 2023. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser från våra prognoser.

  • Nettoomsättningen på 22,65 MSEK i kv4 2023 översteg vår prognos med 8%. InCoax flaggade den 4 december 2023 för att årsomsättningen helåret 2023 skulle hamna på ca 60 MSEK, motsvarande en nettoomsättning på ca 23 MSEK under kv4 2023. Det senare blev nästan exakt som utfallet.
  • Totalt fick InCoax order på ca 27 MSEK under kv4 2023 och ytterligare ca 26 MSEK hittills under kv1 2024 från den USA-baserade FIBER/LAN-operatören (Google Fiber).
  • Bruttomarginalen på försäljningen under kv4 2023 blev dock endast 41 procent, jämfört med vår prognos om 50 procent. En anledning till den lägre bruttomarginalen i kv4 2023 var att en stor del av nettoomsättningen avsåg hemmanätverk, där marginalerna normalt är lägre.
  • Personalkostnader och övriga externa kostnader summerade sig till ca 19,3 MSEK under kv4 2023, vilket var avsevärt mer än våra estimat om ca 14,9 MSEK.
  • Intäkts/Kostnadstalet (inklusive inköp av handelsvaror) blev 0,69 ggr för kv4 2023 jämfört med vår prognos om 0,83 ggr.
  • Kassaflödet från rörelsen blev positivt i kv4 2023, ca 5,2 MSEK, vilket gav en kassa på ca 15,0 MSEK per 31 december 2023. Under kv1 2024 förstärks bolagets kassa med 52,6 MSEK före emissionskostnader från den mer än fulltecknade företrädesemissionen.

Läs våra senaste rapportuppföljningar här

Vi avser att återkomma med en fullständig uppföljning på InCoax kv4 2023-rapport inom kort.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

 

 

Analys InCoax, kv4 2023: Bra omsättning och en mycket stark orderingång