Main menu button

Analys InCoax Networks kv1 2021: Högre intäkter plus order lovar gott

21 maj 2021

Läs hela uppdateringen här:

Uppdatering InCoax kv1 2021, 21 Maj


InCoax Networks redovisade omkring dubbelt så höga intäkter som vi hade förutspått under första kvartalet 2021. Kostnaderna för såld vara var samtidigt väsentligt högre vilket resulterade i en mindre resultatavvikelse jämfört med våra estimat. Vi justerar våra prognoser ytterst marginellt och mest avseende bolagets bruttomarginal, vilket justeras ned under resterande delen av 2021 samt för helåret 2022. Mot bakgrund av det samt något högre investeringsantagande modulerar vi fram en ny riktkurs för aktien i ett Bas-scenario till 6,71 kronor (tidigare 6,90 kronor).

Intäkter på 5 miljoner kronor redan i kvartal 1/2021

InCoax fakturerade cirka 5 miljoner kronor i första kvartalet 2021. Det var ungefär dubbelt så mycket som vi hade prognosticerat.  Intäkterna kan hänföras till den tidigare Fiber/LAN-operatören i USA av Tier 2-storlek, som även gav InCoax följdordrar på 3 plus 2 miljoner kronor under april månad innevarande kvartal. Faktureringen av de första beställningarna mest i form av hårdvara gjordes ganska snabbt, dock till låga bruttomarginaler. Vi förväntar oss att marginalerna kommer att förbättras redan under andra kvartalet 2021. Intäkter från Tier1-operatören i USA kan dock dröja till början av 2022, även om de då bör bli betydligt större. Lyckas man attrahera större volymaffärer hos Tier1-operatörer bedömer vi att tillväxten kan ta rejält med fart och dessutom få ringar på vattnet mot nya potentiella kunder i både Europa och USA.

Diskussioner förs med tre nya operatörer

Dessutom för bolaget fördjupade diskussioner med tre operatörer, varav två är baserade i USA och en i norra Europa. I USA är trenden att det är Tier2-operatörer som tar kunder från kabelföretagen och sedan efterfrågar InCoax lösningar. För dessa Tier2-operatörer är testtiden kortare, vilket kan leda till leveranser redan under andra halvåret 2021.

Värdering av aktien

Vi justerar våra prognoser ytterst marginellt. Det gäller främst våra intäktsprognoser för det andra samt det tredje kvartalet 2021. Totalt justeras intäkterna upp från 27,8 miljoner kronor för helåret 2021 till 31,5 miljoner kronor. Däremot reviderar vi ned antagen bruttomarginal från det andra kvartalet i år fram till och med det första kvartalet 2023. Men det handlar fortfarande om en upptrappning mot 60 procent bruttomarginal vid utgången av det första kvartalet 2023. Givet dessa nya prognoser minskar DCF-värdet på InCoax aktie till 6,71 kronor jämfört med tidigare 6,90 kronor.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson, Jonatan Andersson och Lars Johansen äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

 

Analys InCoax Networks kv1 2021: Högre intäkter plus order lovar gott