Main menu button

Analys Kancera: Fokus på utlicensiering

23 jan 2024

Läs hela analysen här:

Carlsquare Equity Research uppdaterar prognos- och värderingsmodellen efter att Kancera har presenterat övergripande resultat från FRACTAL-studien i hjärtinfarkt. Främst med hänsyn till ökad sannolikhet till framgång (LOA) höjer vi vår riskjusterade värdering till 6,1 SEK (5) per aktie. Vi bedömer samtidigt att en uthållig uppvärdering är beroende av att Kancera kan träffa ett licensavtal under 2024.

FRACTAL-resultat visar på god säkerhet och indikerar viss effekt

Kancera rapporterade i slutet av december 2023 övergripande resultat från FRACTAL-studien i hjärtinfarktpatienter (fas IIa) som har behandlats med KAND567 i samband med kärlutvidgning. Den primära målsättningen om säkerhet och tolererbarhet uppnåddes. Den valda doseringen resulterade i en adekvat plasmakoncentration av KAND567 och gav en förväntad biologisk effekt på fraktalkinsystemet enligt Kancera.

Studien, som var kontrollerad och omfattade 61 utvärderingsbara (av totalt 71 rekryterade) hjärtinfarktpatienter, var inte huvudsakligen utformad för att mäta effekt. Dock rapporterar Kancera att det observerades en lägre andel fall med blödningar i hjärtvävnaden (38 respektive 57 procent) och ett lägre antal tromboser i hjärtats vänsterkammare jämfört med placebogruppen. Alla övriga markörer för hjärtfunktion var likartade mellan patienter som fick KAND567 respektive placebo, men till ”numerisk fördel” för KAND567-gruppen när man jämförde förändring från Dag tre till Dag 90. Bland dessa markörer ingick påverkan på infarktstorlek, hjärtfunktion i form av ejektionsfraktion (LVEF) eller mikrovaskulär obstruktion, vilka är vanliga mått i fas II-studier i STEMI-patienter.

Fas IIa-data möjliggör fördjupade partnerdiskussioner

Kancera beslöt efter resultaten att utnyttja en option i avtalet med studiesponsorn NHS för att erhålla exklusiva kommersiella rättigheter till alla studiedata och resultat från FRACTAL-studien. Samtidigt uppgavs att affärsutvecklingsaktiviteter ska intensifieras med målet att ingå ett partneravtal för fortsatt utveckling av KAND567 för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar. Det är en positiv signal att Kancera förvärvar datarättigheterna, även om den finansiella påverkan för Kancera är begränsad. Vi höjer sannolikhet till lansering till omkring 16 procent (10). Att Kancera kan hitta en resursstark partner för projektet är av allt att döma en förutsättning för fortsatt klinisk utveckling (där nästa steg troligen är en fas IIb-studie med ett ökat antal patienter och flera doseringsarmar). Affärsaktiviteten inom hjärtinfarktsindikationen har historiskt varit låg och KAND567-projektet är ännu i en ganska tidig utvecklingsfas. I gengäld är konkurrensen från externa projekt relativt begränsad, samtidigt som hjärtinfarkt torde vara ett naturligt breddningsområde för exempelvis aktörer inom närliggande indikationer som hjärtsvikt.

Höjt motiverat värde, eventuellt licensavtal avgör värdering på sikt

Vi höjer värderingen i vårt basscenario till 6,1 SEK (5,0) per aktie främst till följd av ett höjt antagande om sannolikheten för lansering i hjärtinfarkt enligt ovan. Det uppväger något mer konservativa antaganden om affärsutveckling då vi räknar med mer baktunga licensavtal och något lägre royalties för fraktalkinhämmarna än tidigare. Nyhetsflödet under 2024 torde bli spännande med flera potentiella kursdrivande händelser. Förutom ett möjligt licensavtal för KAND567 kan avläsningar från pågående kliniska studier (ovarialcancer och KAND145) bidra till att stärka klinisk evidens. I den händelse ett licensavtal inte nås under 2024 uppstår emellertid ett behov av ytterligare omprioriteringar och finansiering. I det läget finns det enligt vår bedömning risk för ytterligare större kursfall.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Niklas Elmhammer och Herman Kuntscher äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

 

Analys Kancera: Fokus på utlicensiering