Main menu button

Analys Kancera, kv 2 2023: Hjärtinfarktstudie synas snart

22 aug 2023

Analys Kancera

Läs hela analysuppdateringen här:

 

Carlsquare Equity Research upprepar värderingsintervallet för Kancera inför resultatavläsningen av FRACTAL-studien i hjärtinfarktpatienter som väntas under hösten. Vi bedömer att en större kursrörelse ligger i korten då bolagets mest framskridna projekt nu synas i en kontrollerad studie.

Stundande värdemätare talar för stor kursrörelse

Kanceras fraktalkinprojekt står inför ett mycket viktigt besked när övergripande resultat från FRACTAL-studien i hjärtinfarktpatienter förväntas presenteras inom kort (4 kv.). Vi anser att det finns en god vetenskaplig rational bakom projektet och att prekliniska resultat är lovande. Hjärtkärlsjukdomar är samtidigt ett utmanande terapiområde för klinisk utveckling och den kliniska evidensen för KAND567 är än så länge relativt begränsad. Det är sammantaget svårt att sia om utfallet. Den primära målsättningen är säkerhet men resultaten kommer att särskådas och bedömas utifrån tecken på kliniskt relevant effekt som skulle kunna motivera en vidare klinisk utveckling i hjärtinfarkt. Om signaler om relevant effekt uteblir bedömer vi att Kanceraaktien kommer att straffas hårt (vi spår ~50 procent tapp från dagens nivåer).

I gengäld är uppsidan i aktien betydande om FRACTAL-resultaten visar en lovande trend för de kliniska parametrarna infarktskada och hjärtfunktion. Det saknas i dagsläget godkända läkemedel för att motverka skador som orsakas av inflammation efter kärlutvidgning vid akut hjärtinfarkt. Kanceras fraktalkinhämmare kan därför i ett positivt scenario tävla om att nå en framskjuten roll på en helt ny framväxande marknad. Ytterligare kliniska studier kommer att krävas innan Kancera eller en större partner eventuellt når dit men vi bedömer att aktien kan mer än dubblas på kort sikt vid tecken på klinisk effekt (vilket reflekteras i vårt bull case).

Breddat kliniskt program och smärre förskjutning i tidplan

Kancera inledde som planerat en klinisk studie i avancerad äggstockscancer under andra kvartalet. Ett breddat kliniskt program till cancer gör fraktalkinprojektet mindre beroende av en enskild indikation. Vi ser det som ett spännande steg inte minst då Kancera redan i fas Ib-studien undersöker en kombination med en etablerad behandling (karboplatin) i en relevant population. De första övergripande resultaten väntas under andra halvåret 2024.

I delårsrapporten flaggade Kancera även för vissa smärre förseningar vad gäller dels rapportering från hjärtinfarktstudien och dels start av den första kliniska studien med den andra generationens fraktalkinhämmare KAND145. Förseningarna tycks bero på externa faktorer och är enligt vår bedömning överkomliga under förutsättning att de nya tidplanerna håller. Kancera spår att kassaflödet kommer att ligga kvar på samma nivå resten av året, vilket var i linje med våra förväntningar. Kassan per den 30 juni 2023 uppgick till 67 MSEK. Utnyttjandet för de teckningsoptioner som löpte ut i maj var lågt, då aktien pressats ned under teckningskurs. Givet att Kancera kan redovisa positiva resultat i FRACTAL bör dock utgångsläget för framtida finansiering förbättras tydligt, exempelvis via ett partnersamarbete.

Vi upprepar vår värdering

Vi upprepar värderingsintervallet och lämnar det motiverade värdet i basscenariot i stort sett oförändrat. Basscenariot kommer dock att ses över i samband med FRACTAL-resultaten.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Niklas Elmhammer och Herman Kuntscher äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Kancera, kv 2 2023: Hjärtinfarktstudie synas snart